Sportplatform Lelystad

44 verenigingen en sportaanbieders sloten zich al aan

Sportplatform Lelystad heeft als missie de verbindende factor te zijn tussen enerzijds alle sportaanbieders in Lelystad, waarbij kennis gedeeld wordt en samenwerking gestimuleerd. Anderzijds tussen de sportaanbieders en de gemeente Lelystad, waarbij de sport bijdraagt aan een constructief dialoog en een adviserende rol heeft.

Alle aangesloten partijen vormen samen Sportplatform Lelystad. De vertegenwoordiging naar buiten wordt gedaan door de kerngroep, met daarin de aanvoerders namen de commerciële aanbieders, de binnensport en de buitensport. Deze kerngroep verzamelt signalen bij de achterban, organiseert indien gewenst thematafels voor dialoog en stemt af met gemeente, politiek en Sportbedrijf Lelystad.

Tijdens de Sporttafel heeft Jack Schoone, de wethouder van Sport en Bewegen in de gemeente Lelystad, toegezegd Sportplatform Lelystad te accepteren als advies en overleg partner. Binnenkort zal er een persmoment worden georganiseerd waarbij de ondertekende intentieverklaringen worden overhandigd.

Alles wat het Sportplatform onderneemt heeft als doel Lelystad in beweging te krijgen en te houden op een vitale manier.

Omslagafbeelding voor Sportplatform Lelystad

1 week ago

Raadsakkoord is aangenomen vanavond! Goed voor sport en bewegen in onze stad ! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

1 week ago

De veertien partijen in Lelystad hebben raadsakkoord afgerond. Op pagina 20 staat een stukje over sport en bewegen:Sport en bewegenDe raad vindt het belangrijk dat inwoners van Lelystad in 2026 voldoen aan de gemiddelde landelijke beweegnorm.Verouderde sportvoorzieningen worden de komende jaren vervangen en bij ruimtegebrek tijdig uitgebreid zodat deze modern en passend zijn. Er wordt hierbij geanticipeerd op de groei van de stad naar 100.000 inwoners. Leerlingen moeten nabij hun school het bewegingsonderwijs kunnen volgen. Hieronder valt ook in 2024 een voorstel voor een passende algemene sportaccommodatie in de nabijheid van het Porteum.Er komt een onderzoek naar een tweede (buiten) zwemvoorziening. Wat voor zwembad het beste past moet uit dat onderzoek duidelijk worden.De raad vindt het belangrijk de capaciteit/beschikbaarheid van multifunctionele accommodaties en sportzalen te optimaliseren ten opzichte van de behoefte van gebruikers (o.a. beter afstemmen van openingstijden op de behoefte) en wil daarvoor een voorstel ontvangen van het college. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
01-06-2022 Verslag van het gesprek met de wethouder Sport

Lelystad, 01-06-2022

Verslag gesprek met de wethouder Sport

Woensdag 1 juni 2022 heeft het Sportplatform Lelystad het 2e reguliere gesprek gehad met wethouder Schoone.

Het volgende werd besproken;

  • De constatering dat het helemaal geweldig is om zo zonder beperkingen te mogen sporten (en ondernemen), geen angst meer bij nieuwe leden en de algemene ambitie is om meer aan beweging doen!
  • Voor een eventuele volgende Lockdown is afgesproken sneller een zogenaamde Coronatafel in te stellen met alle betrokken partijen in de sport met het doel sportmogelijkheden te onderzoeken en te organiseren binnen de mogelijkheden. De wethouder beloofd dat de gemeente hierin de regie zal nemen.
  • Complimenten voor de wethouder en André Kasel voor hun open houding, bereikbaarheid en gedeelde belangen tov het Sportplatform.
  • Het planoverleg tussen de sportverenigingen in de Rietlanden met het Sportbedrijf is een mooie ontwikkeling in de relatie met het Sportbedrijf en in de onderlinge (tussen clubs) samenwerking.
  • Stand van zaken sportvisie is volgens wethouder veelbelovend. In september wil de wethouder deze visie voorleggen aan de raad.
  • Wethouder neemt ons mee in de toekomst van onze stad, de ontwikkeling van de kust, de sportvelden, ASM-park bij Porteum, skatepark, een extra sporthal bij het Porteum en het verwachte aantal inwoners. Wethouder is positief over de financiële situatie in onze stad. Bij 100.000 inwoners verwacht hij extra investeringen in onze stad door het bedrijfsleven. Sportaanbieders moeten dus voorbereid zijn op meer leden.
  • Mevr Van Dijk van Flevomusketiers vertelt over ontstane wachtlijsten bij haar club. Wethouder verzoekt haar om te onderzoeken wat de juiste aantallen zijn zodat samen met het Sportplatform een voorstel gedaan kan worden over het plaatsen van een opblaashal op het grasveld naast de Rietlanden.
  • De schoonmaak en SVZ sportzalen; het proces van het melden werd besproken. Wethouder begrijpt de klachten van het Platform en wacht het overleg met betrokkenen binnenkort af. (Sportbedrijf, Porteum, gemeente en platform).
  • Er moet een toekomstbestendige afspraak gemaakt worden met het Sportbedrijf en de gebruikers van de materialen in de sportcomplexen over levensduur en verantwoordelijkheid over het herstel en vervanging.

Manifest

Dit manifest is een oproep aan de politiek om:

de vitaliteit van de inwoners van lelystad als
een speerpunt te benoemen.

samenwerking te organiseren tussen gemeente, onderwijs,
zorg- en welzijn, bedrijfsleven en sportaanbieders

de sportaanbieders te versterken en te ondersteunen en hen
als verbindende factor te erkennen.

door inzet op preventie bij kinderen en jongeren voor
gezonde generaties in de toekomst te zorgen.

de openbare ruimte zo in te richten dat inwoners zelf
aan hun vitaliteit kunnen werken.

randvoorwaarden te scheppen zodat iedereen mee kan doen
met sport en bewegen in lelystad.

de inzet van sport en bewegen als middel voor inclusiviteit
vanuit verschillende beleidsterreinen te benutten.

de sociaal maatschappelijke waarde van sport te erkennen
door een bruisend verenigingsleven te faciliteren.

topsport en onze topsporters als aanjager(s)
voor sportparticipatie te gebruiken.

als raad en college zelf ook te laten zien dat sport, bewegen
en vitaliteit belangrijk is door aan te haken bij specifieke projecten
en/of zelf zichtbaar te zijn in de sport- en beweegwereld.

de kracht van samenwerken en samen doen te erkennen en dit
te stimuleren binnen de wijken, het onderwijs en
de sportverenigingen/sportaanbieders.

Kortom,
Investeer in de vitaliteit van Lelystad!

Partnership met juridisch adviesbureau: de Raadgevers

Sportbedrijf Lelystad is een partnership aangegaan met juridisch adviesbureau: de Raadgevers. Alle Lelystadse sportverenigingen met vragen over sportrecht kunnen bij dit bureau terecht. Het servicecontract geeft besturen de kans om gratis advies te krijgen. Dit juridisch adviesbureau kun je ook consulteren bij een conflict met het Sportbedrijf over bv de huurverhoging of gebrekkige onderhoud.
Per “conflict” situatie wordt bekeken wat de beste oplossing is, lees; mediation of rechtsbijstand door de Raadgevers. De raadgevers zijn er in eerste instantie voor de clubs.

Uiteraard wil Sander Enkelaar vanuit zijn rol als verenigingsondersteuner bemiddelen waar nodig en waar het kan.

Sta jij er nog niet bij?

Berichten

Het Volwassenen Sport- en Cultuurfonds

Het Volwassenen Sport- en Cultuurfonds

Ruim 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld om deel te nemen aan sport of culturele activiteiten. Het Volwassenenfonds gelooft dat dit juist belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig leven. Het fonds in het kort:• Voor volwassenen van 18+ jaar die leven...

Lees meer
SPAAR JE CLUB GEZOND!

SPAAR JE CLUB GEZOND!

Beste verenigingen, Na een jaar vol maatregelen en beperkingen organiseert PLUS dit najaar een sympathieke spaaractie waarmee we het verenigingsleven in Lelystad een steuntje in de rug willen geven. Clubs en verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden bij PLUS Postma...

Lees meer
Sportspullen gevraagd voor de SportSpullenMarkt (SSM)

Sportspullen gevraagd voor de SportSpullenMarkt (SSM)

Beste verenigingen, Zoals jullie al via Timo hebben vernomen komt er in de Nationale Sportweek een SportSpullenMarkt (SSM) voor mensen die in armoede leven. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat inwoners die in armoede leven ‘gratis’ lid zouden kunnen worden van...

Lees meer
Lelystad ‘host city’ Nationale Sportweek 2021

Lelystad ‘host city’ Nationale Sportweek 2021

Lelystad is 'host city' van de Nationale Sportweek 2021. In deze week worden inwoners van Lelystad gestimuleerd om in beweging te komen en (weer) lid te worden van een sportvereniging of sportclub. Naast Lelystad zijn Alphen aan den Rijn, Coevorden, Eindhoven en...

Lees meer

© Sportplatform Lelystad 2022