Sportplatform Lelystad

47 verenigingen en sportaanbieders sloten zich al aan

Sportplatform Lelystad heeft als missie de verbindende factor te zijn tussen enerzijds alle sportaanbieders in Lelystad, waarbij kennis gedeeld wordt en samenwerking gestimuleerd. Anderzijds tussen de sportaanbieders en de gemeente Lelystad, waarbij de sport bijdraagt aan een constructief dialoog en een adviserende rol heeft.

Alle aangesloten partijen vormen samen Sportplatform Lelystad. De vertegenwoordiging naar buiten wordt gedaan door de kerngroep, met daarin de aanvoerders namen de commerciële aanbieders, de binnensport en de buitensport. Deze kerngroep verzamelt signalen bij de achterban, organiseert indien gewenst thematafels voor dialoog en stemt af met gemeente, politiek en Sportbedrijf Lelystad.

Tijdens de Sporttafel heeft Jack Schoone, de wethouder van Sport en Bewegen in de gemeente Lelystad, toegezegd Sportplatform Lelystad te accepteren als advies en overleg partner. Binnenkort zal er een persmoment worden georganiseerd waarbij de ondertekende intentieverklaringen worden overhandigd.

Alles wat het Sportplatform onderneemt heeft als doel Lelystad in beweging te krijgen en te houden op een vitale manier.

uitkomsten verenigingsmonitor 2022

Het onderzoek is eind vorig jaar uitgevoerd door de gemeente Lelystad in samenwerking met het Mulier instituut. In totaal zijn 106 sportverenigingen benaderd om de vragenlijst in te vullen. Ruim een derde van die verenigingen heeft daar gehoor aan gegeven.

Extra geld voor sportversnelling

Op dinsdagavond 14 november 2023 werd in onze gemeenteraad de motie “Extra geld voor sportversnelling” behandeld; Motie aangenomen !!! Ook een motie over de sportaccomodaties werd aangenomen. Goed voor sport en bewegen in Lelystad.

Motie Extra geld voor sportversnelling
20-10-2023 Verslag 3e periodieke overleg tussen het Sportplatform Lelystad en Sportbedrijf Lelystad

Aanwezig: directeur Sportbedrijf, Manager Sportbedrijf, verenigingsondersteuner Sportbedrijf, Voorzitter GVL en Elske, Roger en Herman van het platform.

1. Terugblik op Nationale Sportweek 2023
Ondanks een aantal operationele afstemmingsproblemen met oa de deelnemende verenigingen is deze week goed verlopen en hebben veel kinderen kennis kunnen maken met veel sporten. De algemene mening was dat dit in deze vorm herhaling verdiend. Intentie is om met meerdere (water)sportaanbieders een soortgelijk ‘festival’ in de Koploper te organiseren.

2. Sportfestival De Rietlanden (SportMeet-up & Volleybaltoernooi)
-Geconstateerd werd dat er nauwelijks verenigingen aanwezig waren. Vooral medewerkers van de Vakgroep Bewegingsonderwijs en het Sportbedrijf waren aanwezig. Voor een volgende keer is het advies vooraf contact op te nemen met de verenigingen over de onderwerpen en invulling voor deze avonden.

3. Plannen Sportplatform in 2023/2024
– Werven van vrijwilligers. Hoe kunnen we elkaar hierbij ondersteunen: Er wordt door het Sportbedrijf, Sportservice Flevoland en de vrijwilligers centrale gewerkt aan integrale oplossingen met bijv. een centrale plek voor vacatures in de sport: https://www.vrijwilligerslelystad.nl/sport en kennisdeling. Bijv. tijdens de kennisbijeenkomst op 7 november a.s; https://clubbase.sport.nl/regio-s/lelystad/nieuws/2023/10/themabijeenkomst-help-vrijwilligers-gezocht-7-11-2023 en er komt in december aandacht voor de vrijwilliger in de sport in de lokale media (Flevopost en Radio Lelystad)
– behartigen van de belangen van de Lelystadse Sportaanbieders
Inzet Services sportakkoord; de verenigingsondersteuner van het Sportbedrijf Lelystad kan vanuit de zogeheten servicelijn, services aanvragen die bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging. Bijv. diverse trainersopleiding van over het algemeen in zijn geheel worden vergoed.

4. Signalen uit de verenigingen via Platform:
– Klacht GVL; de afhandeling en het gevoel dat overblijft bij GVL werd besproken en opgepakt.
– Afhandeling oerwoudgeluiden melding Lelystadse voetbalclubs; is uitgezet en wordt opgepakt.

5. Stand van zaken Sportvisie Lelystad
– Sportbedrijf is hiermee aan de slag en zal eea extern communiceren. Gemeentebestuur is formeel verantwoordelijk, het Sportbedrijf is bezig met de concretisering van deze visie.

6. Beleidsnotitieverenigingsondersteuning Sportbedrijf
Sportbedrijf is bezig te kijken of zij verenigingsondersteuning in brede zin op een andere manier kunnen insteken. Verenigingen worden aan de hand van een aantal factoren in een groep gedeeld. Als voorbeeld hebben we in het gesprek -1, 0 en +1 gebruikt om een beeld te creëren.

  • -1 verenigingen die niet alles op orde hebben, missen beleid, kloppende begrotingen etc,
  • 0 vereniging heeft eigen alles wel op orde, maar kan geholpen worden met ideeën en uitwerking,
  • +1 verenigingen hebben alles op orde en kunnen het aan om een maatschappelijke rol te spelen.
    De bedoeling is dat alle verenigingen op het 0 punt komen. Deze verenigingen zullen geholpen moeten worden.

Verenigingen van 0 en +1 kunnen uitgedaagd worden om een samenwerkingspartner te worden op bijvoorbeeld maatschappelijke vraagstukken.

Wat je hiermee creëert is dat er inzicht komt in waar verenigingen staan en wat ze kunnen. Nu is er regelmatig de vraag aan de politiek om bijvoorbeeld een nieuwe accommodatie, terwijl alle andere zaken niet op orde zijn. Deze inzichten zorgen ervoor dat er gedegen argumenten komen om iets wel of niet te doen en maken het dat verenigingen geholpen kunnen worden op een aantal vlakken. Enerzijds om vitaal te worden, wat goed is voor de sport. Anderzijds wellicht ook om dromen te verwezenlijken.

Sportbedrijf heeft gevraagd of wij (het Platform) zo’n opzet van ondersteuning zien zitten. Het sportplatform heeft aangegeven dat dit geen slecht idee is, maar dat het goed is om verenigingen hier vrij snel bij te betrekken. Dat er niet een kant en klaar plan op tafel wordt gelegd. Daarbij zal er aan de relatie moeten worden gewerkt en de what’s in it for me naar voren moeten komen, willen verenigingen bepaalde zaken delen.

Voorzitter GVL had een mooie aanvulling door aan te geven dat het mooi is om een pilot te draaien met bijvoorbeeld een drietal verenigingen, 1 uit elk segment en de succesverhalen en de leerpunten te delen.
Het zal een lerend proces worden.

7. Plannen&Ondersteuning Sportbedrijf – verenigingen
a. Athletic Skills Modelpraktijk workshop 23-11-2023 is gratis toegankelijk voor bestuurders en vooral bedoeld voor trainers binnen uw vereniging. Meer informatie wordt in de komende week door het Sportbedrijf gedeeld.
In het verlengde hiervan gaat het Sportbedrijf i.s.m. het Porteum en Stichting School de advance cursus op 4 momenten bij het Porteum incl. catering: 25 januari, 1 februari, 8 februari, 15 februari. Deelname wordt voor 50% vergoed en overige 50% is een investering vanuit uw vereniging die absoluut rendement gaat opleveren. Er is ruimte voor 10 trainers en/of trainsters.

b. Bestuurscoaching (KNVB besturen met impact of Besturen met Visie)
Het Sportbedrijf en het Sportplatform Lelystad willen samen graag de cursus https://www.knvb.nl/assist-bestuurders/goed-besturen/opleidingen besturen met Impact aanbieden die door de KNVB is ontwikkeld en sportgeneriek is. Het minimaal aantal deelnemers is 14 (bestuurders) en er zijn geen kosten aan verbonden. Indien er voor eind van 2023 voldoende interesse gaan we deze ook in 2024 opzetten (4 avondbijeenkomsten met een doorlooptijd van circa 4 maanden).

10. Speerpuntenafdeling SB&V en jaarplanning 2024 i.r.t. verenigingen.
De afdeling Sport, bewegen & Vitaliteit is op het moment volop in beweging en heeft recent binnen de kaders van het jaarplan 2024 grote projecten waarbij de verenigingen in Lelystad ook een belangrijke partner zijn weer herijkt. De buurtsportcoaches willen de samenwerking voor projecten als Scholierensport, School & Omgeving, de Sportverkiezingen, Summer S’Cool en natuurlijk de Nationale Sportweek graag intensiveren.

11. Sportverkiezingen & Huldiging 2023, 20-1-2024.
Dit evenement gaat in januari plaatsvinden in het Agora Theater en de communicatie hieromtrent word in november opgestart. De jury die de inzendingen gaat beoordelen bestaat dit jaar wederom uit de Directeur Bestuurder van het Sportbedrijf, een vertegenwoordigend lid van het Sportplatform Lelystad en de Wethouder Sport. Daarnaast zijn alle kampioenen teams over het seizoen 2022/2023 weer van harte welkom voor de huldiging, dus het verzoek is deze teams/trainers alvast te enthousiasmeren voor deze avond.

12. W.v.t.t.k
Het Sportplatform Lelystad is nu ruim 2 jaar actief en het idee is besproken om de rol van het platform binnen afzienbare tijd te evalueren. Hoe en in welke vorm wordt verder uitgewerkt.

Heeft u als sportbestuurder vragen stel ze aan: info@sportplatformlelystad.nl

Omslagafbeelding voor Sportplatform Lelystad

Partnership met juridisch adviesbureau: de Raadgevers

Sportbedrijf Lelystad is een partnership aangegaan met juridisch adviesbureau: de Raadgevers. Alle Lelystadse sportverenigingen met vragen over sportrecht kunnen bij dit bureau terecht. Het servicecontract geeft besturen de kans om gratis advies te krijgen. Dit juridisch adviesbureau kun je ook consulteren bij een conflict met het Sportbedrijf over bv de huurverhoging of gebrekkige onderhoud.
Per “conflict” situatie wordt bekeken wat de beste oplossing is, lees; mediation of rechtsbijstand door de Raadgevers. De raadgevers zijn er in eerste instantie voor de clubs.

Uiteraard wil Sander Enkelaar vanuit zijn rol als verenigingsondersteuner bemiddelen waar nodig en waar het kan.

Manifest

Dit manifest is een oproep aan de politiek om:

de vitaliteit van de inwoners van lelystad als
een speerpunt te benoemen.

samenwerking te organiseren tussen gemeente, onderwijs,
zorg- en welzijn, bedrijfsleven en sportaanbieders

de sportaanbieders te versterken en te ondersteunen en hen
als verbindende factor te erkennen.

door inzet op preventie bij kinderen en jongeren voor
gezonde generaties in de toekomst te zorgen.

de openbare ruimte zo in te richten dat inwoners zelf
aan hun vitaliteit kunnen werken.

randvoorwaarden te scheppen zodat iedereen mee kan doen
met sport en bewegen in lelystad.

de inzet van sport en bewegen als middel voor inclusiviteit
vanuit verschillende beleidsterreinen te benutten.

de sociaal maatschappelijke waarde van sport te erkennen
door een bruisend verenigingsleven te faciliteren.

topsport en onze topsporters als aanjager(s)
voor sportparticipatie te gebruiken.

als raad en college zelf ook te laten zien dat sport, bewegen
en vitaliteit belangrijk is door aan te haken bij specifieke projecten
en/of zelf zichtbaar te zijn in de sport- en beweegwereld.

de kracht van samenwerken en samen doen te erkennen en dit
te stimuleren binnen de wijken, het onderwijs en
de sportverenigingen/sportaanbieders.

Kortom,
Investeer in de vitaliteit van Lelystad!

Sta jij er nog niet bij?

Berichten

Lelystad breidt Jeugdfonds Sport en Cultuur uit tot 27 jaar

Lelystad breidt Jeugdfonds Sport en Cultuur uit tot 27 jaar

Jongvolwassenen in Lelystad tot en met 27 jaar kunnen volgend jaar ook een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Via het Jeugdfonds kunnen kinderen uit gezinnen die daar eigenlijk geen geld voor hebben een bijdrage krijgen voor deelname aan sport en cultuur....

Lees meer
Lokale Sportplatformen

Lokale Sportplatformen

Een Lokale sportraad is een bundeling van vertegenwoordigers van de lokale sport. Het is een stevige gesprekspartner voor de gemeente doordat de sportraad het belang van de clubs op tafel legt. Zo’n lokale samenwerking komt ten goede aan het versterken van clubs en...

Lees meer

© Sportplatform Lelystad 2023