Volg ons op Facebook

Sportplatform Lelystad

49 verenigingen en sportaanbieders sloten zich al aan

Sportplatform Lelystad heeft als missie de verbindende factor te zijn tussen enerzijds alle sportaanbieders in Lelystad, waarbij kennis gedeeld wordt en samenwerking gestimuleerd. Anderzijds tussen de sportaanbieders en de gemeente Lelystad, waarbij de sport bijdraagt aan een constructief dialoog en een adviserende rol heeft.

Alle aangesloten partijen vormen samen Sportplatform Lelystad. De vertegenwoordiging naar buiten wordt gedaan door de kerngroep, met daarin de aanvoerders namen de commerciële aanbieders, de binnensport en de buitensport. Deze kerngroep verzamelt signalen bij de achterban, organiseert indien gewenst thematafels voor dialoog en stemt af met gemeente, politiek en Sportbedrijf Lelystad.

Tijdens de Sporttafel heeft Jack Schoone, de wethouder van Sport en Bewegen in de gemeente Lelystad, toegezegd Sportplatform Lelystad te accepteren als advies en overleg partner. Binnenkort zal er een persmoment worden georganiseerd waarbij de ondertekende intentieverklaringen worden overhandigd.

Alles wat het Sportplatform onderneemt heeft als doel Lelystad in beweging te krijgen en te houden op een vitale manier.

Presentatie IHP Sport

Bijeenkomst raadscommissie, 14 mei 2024

07-02-2024 1e periodieke overleg Sportbedrijf Lelystad en het Sportplatform Lelystad

  • Aanwezig:
    Elske Warners, Roger van der Klugt, Herman van Haarlem (Sportplatform
    Lelystad)
    Sander Enkelaar, Bas Bokkes, Eelco Derks (Sportbedrijf Lelystad)

Besproken:
1.Terugblik op sportverkiezingen & Huldiging 2023, 20-1-2024
Op wat kleine praktische opmerkingen na werd dit evenement in de Agora als een groot feest ervaren en voor herhaling vatbaar. De verkiezing en de jurering wordt op een ander moment geëvalueerd. Volgende keer wordt ook overwogen een vereniging in de prijzen te laten vallen op basis van nader te bepalen criteria.

2. Voortbestaan Sportplatform Lelystad
Door de kerngroep (Elske, Anil, Roger en Herman) is besloten het platform voort te zetten op basis van de respons en de behoefte van de Lelystadse Sportaanbieders. Het platform zal geen rechtspersoon worden en georganiseerd worden rondom een kerngroep. De verbindende taken (tussen sportaanbieders, gemeente en Sportbedrijf) zal naast de adviserende taken de kern zijn van de activiteiten.

3. Signalen vanuit de verenigingen
1. Communicatie tussen Sportbedrijf en huurders (FlevoMusketiers) is besproken.
2. Start gebruikersoverleg over kwaliteit en beschikbaarheid zaalruimte is besproken. Directeur Sportbedrijf kom hier op terug.
3. Advies GVL t.a.v. invalshoek samenwerking SP/SBL/Verenigingen wordt opgepakt door directeur Sportbedrijf.

4. Binding onderwijs, Sport en Sportbedrijf, Welzijn en gemeente ivm Sportvisie 2030
Dit is een belangrijk punt (van het Platform) voor alle betrokkenen om hier aandacht voor de hebben. Kernvraag is: hoe kunnen de sportverenigingen met andere partners gecoördineerd samenwerken in de uitvoering van de Sportvisie 2030 ? Verenigingen hebben hun best gedaan om deze visie tot stand te brengen dus is het logisch hen ook te betrekken bij de uitvoering.

5. SVZ Sportvisie 2030
Tijdens de raadsvergadering heeft de wethouder beloofd halfjaarlijks een update te geven van de stand van zaken vwb de Sportvisie 2030.
De enquête IHP (integraal Huisvestingsplan) is gedeeld en kan worden ingevuld. Het verzoek van het Platform om verenigingen te betrekken bij de concrete huisvestingsplannen tzt.

Extra geld voor sportversnelling

Op dinsdagavond 14 november 2023 werd in onze gemeenteraad de motie “Extra geld voor sportversnelling” behandeld; Motie aangenomen !!! Ook een motie over de sportaccomodaties werd aangenomen. Goed voor sport en bewegen in Lelystad.

Motie Extra geld voor sportversnelling

Partnership met juridisch adviesbureau: de Raadgevers

Sportbedrijf Lelystad is een partnership aangegaan met juridisch adviesbureau: de Raadgevers. Alle Lelystadse sportverenigingen met vragen over sportrecht kunnen bij dit bureau terecht. Het servicecontract geeft besturen de kans om gratis advies te krijgen. Dit juridisch adviesbureau kun je ook consulteren bij een conflict met het Sportbedrijf over bv de huurverhoging of gebrekkige onderhoud.
Per “conflict” situatie wordt bekeken wat de beste oplossing is, lees; mediation of rechtsbijstand door de Raadgevers. De raadgevers zijn er in eerste instantie voor de clubs.

Uiteraard wil Sander Enkelaar vanuit zijn rol als verenigingsondersteuner bemiddelen waar nodig en waar het kan.

Manifest

Dit manifest is een oproep aan de politiek om:

de vitaliteit van de inwoners van lelystad als
een speerpunt te benoemen.

samenwerking te organiseren tussen gemeente, onderwijs,
zorg- en welzijn, bedrijfsleven en sportaanbieders

de sportaanbieders te versterken en te ondersteunen en hen
als verbindende factor te erkennen.

door inzet op preventie bij kinderen en jongeren voor
gezonde generaties in de toekomst te zorgen.

de openbare ruimte zo in te richten dat inwoners zelf
aan hun vitaliteit kunnen werken.

randvoorwaarden te scheppen zodat iedereen mee kan doen
met sport en bewegen in lelystad.

de inzet van sport en bewegen als middel voor inclusiviteit
vanuit verschillende beleidsterreinen te benutten.

de sociaal maatschappelijke waarde van sport te erkennen
door een bruisend verenigingsleven te faciliteren.

topsport en onze topsporters als aanjager(s)
voor sportparticipatie te gebruiken.

als raad en college zelf ook te laten zien dat sport, bewegen
en vitaliteit belangrijk is door aan te haken bij specifieke projecten
en/of zelf zichtbaar te zijn in de sport- en beweegwereld.

de kracht van samenwerken en samen doen te erkennen en dit
te stimuleren binnen de wijken, het onderwijs en
de sportverenigingen/sportaanbieders.

Kortom,
Investeer in de vitaliteit van Lelystad!

Sta jij er nog niet bij?

Berichten

Porteum Skills Garden

Porteum Skills Garden

Fantastisch nieuws! Binnenkort start KSP Kunstgras B.V. met de aanleg van de Skills Garden voor Porteum. We verwachten dat de bouw binnen enkele weken begint, met als streven de oplevering vóór de meivakantie.Ons doel is om leerlingen aan te moedigen tot een actieve,...

Lees meer
De Raad stemt unaniem in met Sportvisie 2030

De Raad stemt unaniem in met Sportvisie 2030

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2023, werd de Sport en Beweegvisie 2023-2030 unaniem aangenomen. De Sport en Beweegvisie 2023-2030, geschreven door A. Kasel beleidsambtenaar Sport van gemeente lelystad met inbreng van sportverenigingen n.a.v drie...

Lees meer
Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor minima

Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor minima

Lelystedelingen met een laag inkomen kunnen bij deelname aan sportieve en culturele activiteiten voortaan een beroep doen op het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Het gaat hierbij om volwassen inwoners die een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm. Het...

Lees meer
Eelco Derks – De eerste 100 dagen

Eelco Derks – De eerste 100 dagen

Precies 100 dagen geleden begon Eelco Derks aan zijn eerste dag als directeur-bestuurder bij ons. Hoe bevalt het hem tot nu toe, wat vindt hij van het Lelystadse sportaanbod en welke uitdagingen ziet hij? Derks geeft op deze en andere vragen antwoord in de...

Lees meer

© Sportplatform Lelystad 2024