Sportplatform Lelystad

47 verenigingen en sportaanbieders sloten zich al aan

Sportplatform Lelystad heeft als missie de verbindende factor te zijn tussen enerzijds alle sportaanbieders in Lelystad, waarbij kennis gedeeld wordt en samenwerking gestimuleerd. Anderzijds tussen de sportaanbieders en de gemeente Lelystad, waarbij de sport bijdraagt aan een constructief dialoog en een adviserende rol heeft.

Alle aangesloten partijen vormen samen Sportplatform Lelystad. De vertegenwoordiging naar buiten wordt gedaan door de kerngroep, met daarin de aanvoerders namen de commerciële aanbieders, de binnensport en de buitensport. Deze kerngroep verzamelt signalen bij de achterban, organiseert indien gewenst thematafels voor dialoog en stemt af met gemeente, politiek en Sportbedrijf Lelystad.

Tijdens de Sporttafel heeft Jack Schoone, de wethouder van Sport en Bewegen in de gemeente Lelystad, toegezegd Sportplatform Lelystad te accepteren als advies en overleg partner. Binnenkort zal er een persmoment worden georganiseerd waarbij de ondertekende intentieverklaringen worden overhandigd.

Alles wat het Sportplatform onderneemt heeft als doel Lelystad in beweging te krijgen en te houden op een vitale manier.

uitkomsten verenigingsmonitor 2022

Het onderzoek is eind vorig jaar uitgevoerd door de gemeente Lelystad in samenwerking met het Mulier instituut. In totaal zijn 106 sportverenigingen benaderd om de vragenlijst in te vullen. Ruim een derde van die verenigingen heeft daar gehoor aan gegeven.

EVENEMENT

Omloop Flevoland 2023

INFORMATIE

Beste sportaanbieder,

In augustus zal bij elk huishouden in Lelystad een fysiek exemplaar van het sportaanbod op www.unieksporten.nl op de mat vallen. Elke sportaanbieder die bijvoorbeeld jongeren met autisme, kinderen die slechthorend zijn of volwassenen met een verstandelijke beperking in regulier of speciaal aanbod laten meedoen, kan in deze promotie mee liften.

Om de 2 jaar een fysiek exemplaar
In 2021 is zo’n fysiek exemplaar al eens afgedrukt en huis-aan-huis verspreid in Lelystad (zie dit artikel). Dit keer zullen de plaatjes bij alle sporten groter worden en zal de unieke sporter daardoor nog makkelijker zien bij welke sportaanbieder zij welkom zijn.

Maak jullie aanbod zichtbaar of up-to-date
Wil jullie sportclub met het aanbod voor unieke sporters zichtbaar zijn door heel Lelystad? Maak dan jullie aanbod vóór 19 juni kenbaar via de volgende link: https://www.unieksporten.nl/sportaanbieder/aanmelden.
Staat jullie aanbod al op de website? Kijk dan uiterlijk 18 juni even na of alle gegevens nog kloppen, zodat het juiste adres en overige informatie gedrukt zullen worden. Het checken van de bestaande gegevens kan door op deze website in te loggen met het mailadres dat bij jullie aanbod vermeld staat.

Kom je er niet helemaal uit of wil je toch nog even sparren of jullie aanbod wel in deze promotie thuis hoort? Schroom dan niet om even te bellen, Tamaryoës Kok – 0320 285 385

Nationale sportweek 2023 – Sportfestival de Rietlanden

vrijdag 15 september tot en met zondag 24 september

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek 2023, die dit jaar plaatsvindt van vrijdag 15 september tot en met zondag 24 september 2023, willen we dat iedereen in Lelystad gaat genieten van sport en beweging. Dit jaar gaan we met het sportieve hart een inspirerend sport- en beweegprogramma voor onze inwoners en in het bijzonder voor kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs en eersteklassers van Porteum een Sportfestival organiseren in en rondom De Rietlanden.

Natuurlijk dagen we sportaanbieders (verenigingen en commerciële sportaanbieders) wederom uit om een toffe sportactiviteit voor iedere inwoner van Lelystad te organiseren die past binnen en bij zijn/haar niveau en talent.

21-04-2023 Verslag 2e periodieke overleg tussen het Sportplatform Lelystad en Sportbedrijf Lelystad

Aanwezig: namens het Sportplatform Elske Warners, Roger van de Klugt, Namens het Sportbedrijf, Sander Enkelaar en Bas Bokkes.

Terugblik Sportverkiezingen:
De Lelystadse Sportverkiezingen werden voor het eerst sinds 3 jaar weer georganiseerd. Het was een geslaagd evenement, met aandacht voor de sport en prestaties van de Lelystadse sporters. Het evenement zal nog nabesproken worden waarbij het een van de vragen zal zijn, hoe gaan we in de toekomst het evenement vorm geven, op welk tijdstip in het jaar en hoe krijgen we een betere connectie met de sportend Lelystad die geen kampioen geworden is. Heldere communicatie over wat de sportverkiezingen moeten opleveren? Met het oog op politieke belangen en belang voor de sport.

Plannen Sportplatform:
Elske Warners gaf aan dat er wellicht overwogen wordt het Sportplatform toch een status te geven in de vorm van een stichting. Een aanvraag van subsidies zou dan tot de mogelijkheden behoren. Het overgaan naar een stichting betekend ook dat er consequenties aanverbonden zijn zoals het hebben van een bestuur en een gang naar de notaris met het overleggen van statuten. Op dit moment wordt de vrijwillige basis waarop het Sportplatform functioneert echter nog steeds gekoesterd.

Signalen uit de verenigingen:
Bij het Sportplatform is een melding binnengekomen van Judovereniging Kiai over het feit dat de sportzaal slecht schoongemaakt wordt. JV Kiai huurt de gymzaal “Schouw-Noord” die gelegen is bij basisschool de Watergeus in de Schouw. Om het probleem verder in kaart te brengen werd geopperd contact op te nemen met Vakgroep Beweginsonderwijs Lelystad (Micha de Kromme) of na te vragen of zij dezelfde problemen ervaren met deze gymzaal.
Het probleem zou kunnen liggen aan het niet naar behoren uitgevoerde schoonmaaktaken, maar ook aan de staat van het gebouw. Er wordt contact opgenomen door Roger van der Klugt. Terugkoppeling volgt. Idee is om verhuur en schoonmaak onder te brengen bij een partij (lees Sportbedrijf). Het is voor huurders verwarrend dat Sportbedrijf de zalen verhuurt, maar niet over de schoonmaak gaat. Huurders weten dit vaak niet en de klachten komen dus wel bij Sportbedrijf binnen. Door verhuur en schoonmaak onder te brengen bij Sportbedrijf kan er wellicht veel meer toezicht en controle op uitgevoerd worden.

Noodfonds gemeente energie tegemoetkoming:
De gemeente Lelystad gaat een noodfonds voor energie tegemoetkoming opstarten. Aan welke eisen of voorwaarden een sportvereniging moet voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming is nog niet bekend. Landelijk is er ook de TEK regeling waar een aanvraag voor een tegemoetkoming in de energiekosten gedaan kan worden maar de voorwaarden hiervoor zijn dusdanig dat kleinere verenigingen hiervoor niet in aanmerking komen.

Samenwerking Nationale Sportweek 2023:
Dit najaar van 15-24 september is er weer de Nationale Sportweek. Dit jaar wil het Sportbedrijf een sportdag organiseren voor alle kinderen van groep 8 van de basisscholen en het eerste jaar van het voortgezetonderwijs. De Sportdag zou plaats moeten vinden rond en in het sportcomplex van de Rietlanden. Hierbij wordt de hulp gevraagd van Sportverenigingen. De hulp zou bestaan uit het geven van clinics met als achterliggend doel, ledenwerving.
Om alle lelystedelingen aan te zetten tot sporten zouden alle Lelystadse sportverenigingen gevraagd kunnen worden in die week een “open deur” week te houden waarin mensen gratis een keer meekunnen sporten.
De sportweek wordt niet zo groot meer uitgezet als voorgaande 2 jaren en concentratiepunt ligt voor Sportbedrijf nu op de activiteiten bij het Porteum. Wel wordt er communicatie uitgezet over welke verenigingen andere activiteiten organiseren.

Speerpunten SBV (Sport Bewegen en Vitaliteit):
Het programma van SBV is een breed programma dat buiten sport en bewegen ook kunst cultuur en gezonde voeding omvat. Bij dit punt werd gesproken over de mogelijkheden om gymzalen en sporthallen te benutten na schooltijd. De accomodaties zouden gebruikt kunnen worden voor sport en spel tijdens de naschoolse opvang. Sportverenigingen zouden het benodigde kader beschikbaar kunnen stellen. Een probleem waar we waarschijnlijk tegen aan lopen om dit te verwezenlijken is het beschikbaar hebben van geschikte mensen op die tijdstippen.

Clubkader coach:
Binnen het sportakkoord schijnt budget te zijn voor een Clubkader coach (1fte), hoe deze persoon ingezet zou kunnen gaan worden om van betekenis te kunnen zijn voor de sportverengingen moet nader worden onderzocht.

EHBO:
Via stichting Welzijn schijnt er budget te zijn om per jaar 25 personen een EHBO cursus te kunnen laten volgen. Het Sportbedrijf gaat uitzoeken hoe dat zit.

Voetbal:
De misstanden die Lelystadse voetbalclubs ervaren zoals oerwoudgeluiden wanneer zij buiten Flevoland hun wedstrijden spelen is aangekaart bij de KNVB. Verder werd er door Elske opgewezen dat de clubs zelf ook nog heel wat kunnen doen aan het creeëren van een veilige en plezierige plek waar iedereen zich welkom voelt. De gemeente Lelystad zou zich hierin van een wat meer dwingende kant mogen laten zien.

Omslagafbeelding voor Sportplatform Lelystad

3 days ago

Bekijk op Facebook

Partnership met juridisch adviesbureau: de Raadgevers

Sportbedrijf Lelystad is een partnership aangegaan met juridisch adviesbureau: de Raadgevers. Alle Lelystadse sportverenigingen met vragen over sportrecht kunnen bij dit bureau terecht. Het servicecontract geeft besturen de kans om gratis advies te krijgen. Dit juridisch adviesbureau kun je ook consulteren bij een conflict met het Sportbedrijf over bv de huurverhoging of gebrekkige onderhoud.
Per “conflict” situatie wordt bekeken wat de beste oplossing is, lees; mediation of rechtsbijstand door de Raadgevers. De raadgevers zijn er in eerste instantie voor de clubs.

Uiteraard wil Sander Enkelaar vanuit zijn rol als verenigingsondersteuner bemiddelen waar nodig en waar het kan.

Manifest

Dit manifest is een oproep aan de politiek om:

de vitaliteit van de inwoners van lelystad als
een speerpunt te benoemen.

samenwerking te organiseren tussen gemeente, onderwijs,
zorg- en welzijn, bedrijfsleven en sportaanbieders

de sportaanbieders te versterken en te ondersteunen en hen
als verbindende factor te erkennen.

door inzet op preventie bij kinderen en jongeren voor
gezonde generaties in de toekomst te zorgen.

de openbare ruimte zo in te richten dat inwoners zelf
aan hun vitaliteit kunnen werken.

randvoorwaarden te scheppen zodat iedereen mee kan doen
met sport en bewegen in lelystad.

de inzet van sport en bewegen als middel voor inclusiviteit
vanuit verschillende beleidsterreinen te benutten.

de sociaal maatschappelijke waarde van sport te erkennen
door een bruisend verenigingsleven te faciliteren.

topsport en onze topsporters als aanjager(s)
voor sportparticipatie te gebruiken.

als raad en college zelf ook te laten zien dat sport, bewegen
en vitaliteit belangrijk is door aan te haken bij specifieke projecten
en/of zelf zichtbaar te zijn in de sport- en beweegwereld.

de kracht van samenwerken en samen doen te erkennen en dit
te stimuleren binnen de wijken, het onderwijs en
de sportverenigingen/sportaanbieders.

Kortom,
Investeer in de vitaliteit van Lelystad!

Sta jij er nog niet bij?

Berichten

De Raad stemt unaniem in met Sportvisie 2030

De Raad stemt unaniem in met Sportvisie 2030

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2023, werd de Sport en Beweegvisie 2023-2030 unaniem aangenomen. De Sport en Beweegvisie 2023-2030, geschreven door A. Kasel beleidsambtenaar Sport van gemeente lelystad met inbreng van sportverenigingen n.a.v drie...

Lees meer
Subsidieregels – ondersteuning voor Oekraïnse vluchtelingen

Subsidieregels – ondersteuning voor Oekraïnse vluchtelingen

De Provincie Flevoland wil maatschappelijke initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan het welzijn van de Oekraïense vluchtelingen in Flevoland en hun deelname aan de Flevolandse maatschappij versterken. Dat betekent dus een activiteit waaraan Oekraïense...

Lees meer
Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor minima

Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor minima

Lelystedelingen met een laag inkomen kunnen bij deelname aan sportieve en culturele activiteiten voortaan een beroep doen op het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Het gaat hierbij om volwassen inwoners die een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm. Het...

Lees meer
Eelco Derks – De eerste 100 dagen

Eelco Derks – De eerste 100 dagen

Precies 100 dagen geleden begon Eelco Derks aan zijn eerste dag als directeur-bestuurder bij ons. Hoe bevalt het hem tot nu toe, wat vindt hij van het Lelystadse sportaanbod en welke uitdagingen ziet hij? Derks geeft op deze en andere vragen antwoord in de...

Lees meer
Sportcafés Eerste helft – Samen bewegen naar ons doel 2030

Sportcafés Eerste helft – Samen bewegen naar ons doel 2030

Ruim 41 organisaties hebben tijdens het eerste Sportcafé van dit jaar meegedacht over de Sportvisie 2030 van de gemeente Lelystad. De organisaties kwamen uit de sectoren sport, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. Het Sportcafé heeft verder in het teken gestaan van de...

Lees meer

© Sportplatform Lelystad 2023