Sportplatform Lelystad

46 verenigingen en sportaanbieders sloten zich al aan

Sportplatform Lelystad heeft als missie de verbindende factor te zijn tussen enerzijds alle sportaanbieders in Lelystad, waarbij kennis gedeeld wordt en samenwerking gestimuleerd. Anderzijds tussen de sportaanbieders en de gemeente Lelystad, waarbij de sport bijdraagt aan een constructief dialoog en een adviserende rol heeft.

Alle aangesloten partijen vormen samen Sportplatform Lelystad. De vertegenwoordiging naar buiten wordt gedaan door de kerngroep, met daarin de aanvoerders namen de commerciële aanbieders, de binnensport en de buitensport. Deze kerngroep verzamelt signalen bij de achterban, organiseert indien gewenst thematafels voor dialoog en stemt af met gemeente, politiek en Sportbedrijf Lelystad.

Tijdens de Sporttafel heeft Jack Schoone, de wethouder van Sport en Bewegen in de gemeente Lelystad, toegezegd Sportplatform Lelystad te accepteren als advies en overleg partner. Binnenkort zal er een persmoment worden georganiseerd waarbij de ondertekende intentieverklaringen worden overhandigd.

Alles wat het Sportplatform onderneemt heeft als doel Lelystad in beweging te krijgen en te houden op een vitale manier.

Omslagafbeelding voor Sportplatform Lelystad

3 weeks ago

Oproep !!!!Het ziet er naar uit dat op dinsdag 20 december 2022 de politiek besluit over de Lelystadse Sportvisie 2030 tijdens een gemeenteraadsvergadering. Daarom deze oproep om als vereniging, commerciële sportaanbieder, onderwijs, Jongerenwerk Welzijn Lelystad aanwezig te zijn om te laten zien dat sporten en bewegen echt belangrijk is voor onze inwoners. Nog nooit heeft de onlangs samengestelde sportvisie 2030 zoveel draagvlak gekregen. Inspreken is mogelijk. Binnenkort meer informatie via facebook, mail of www.sportplatformlelystad.nl ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

Nog ruim € 20 miljoen BOSA-subsidie beschikbaar

In 2022 is er voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) een budget van € 75,5 miljoen beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete subsidieaanvragen.
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) heeft nu bekendgemaakt dat er per 1 november 2022 voor € 41,7 miljoen aan subsidie is vastgesteld en verleend, en dat er nog eens voor € 13,4 miljoen aan subsidieaanvragen in behandeling is. Het resterende budget voor 2022 bedraagt daarmee € 20,4 miljoen.

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen.

31-10-2022 Ontmoeting met wethouder Sport, Rinze Broekema

Beste mensen,

Op  maandagmiddag 31 oktober 2022 heeft de kerngroep van het Sportplatform Lelystad kennis gemaakt met de nieuwe wethouder Sport, Rinze Broekema. In een zeer prettige Teamsmeeting waarbij ook André Kasel aanwezig was, werd aan de hand van door platformleden aangedragen overlegpunten is het volgende besproken.

De Wethouder ziet het belang van het Sportplatform Lelystad. Hij noemt ons bondgenoten ten behoeve van de sport en bewegen in onze stad. Naast belangenbehartiger voor de sportaanbieders ziet hij ons ook als overlegpartner en wil twee keer per jaar met ons in gesprek over de stand van zaken in de sport. Bij de uitvoering van de Sportvisie 2030 ziet hij het platform als onderdeel ten behoeve van de “hoe” vraag naast het onderwijs, het sportbedrijf, welzijn en natuurlijk de gemeente. Hij wil echter eerst de reactie op de sportvisie 2030 van de gemeenteraad afwachten voordat deze samenwerking concreet inhoud gaat krijgen.

De wethouder deelt onze zorgen over de energielasten van onze sportaanbieders maar wil eerst wachten op de landelijke maatregelen die nu ontwikkeld worden voordat er eventueel iets gemeentelijks wordt besloten.

Aan het Sportbedrijf het verzoek de wachtlijsten bij verenigingen in beeld te brengen en samen met deze sportaanbieders en het platform met voorstellen te komen om op korte termijn met voorstellen te komen zodat deze adspirant sporters zo snel mogelijk aan de slag kunnen.

Om de sport betaalbaar te houden bespreken we de uitbreiding van de leeftijd om een beroep te doen op het Lelystadse Jeugd Sport en Cultuurfonds. Ook kunnen verenigingen en beroep doen op diverse gemeentelijke subsidiemogelijkheden.

We spraken af elkaar op te zoeken mocht dit nodig zijn. Praktische zaken vooral met de nieuwe Beleidsambtenaar Sport. Voor zaken en beleid die de sport in onze stad aangaan is de wethouder aanspreekbaar.
We hebben de wethouder uitgenodigd de sport op te zoeken in onze stad, bv de voetbalwedstrijd Batavia – Unicum (5 november) of andere relevante evenementen. Hij beloofd dit te doen vanaf het moment dat hij is verhuisd naar onze stad. Hij nodigt de sportaanbieders ook uit met ideeën te komen met het doel kennis te maken met de sportaanbieders, geclusterd op bv locatie of op basis van soortgelijke sporten.

Tot slot een compliment aan de gemeenteraad die met 12 fracties aanwezig was bij het overleg met het Sportplatform over de sportvisie 2030.

Manifest

Dit manifest is een oproep aan de politiek om:

de vitaliteit van de inwoners van lelystad als
een speerpunt te benoemen.

samenwerking te organiseren tussen gemeente, onderwijs,
zorg- en welzijn, bedrijfsleven en sportaanbieders

de sportaanbieders te versterken en te ondersteunen en hen
als verbindende factor te erkennen.

door inzet op preventie bij kinderen en jongeren voor
gezonde generaties in de toekomst te zorgen.

de openbare ruimte zo in te richten dat inwoners zelf
aan hun vitaliteit kunnen werken.

randvoorwaarden te scheppen zodat iedereen mee kan doen
met sport en bewegen in lelystad.

de inzet van sport en bewegen als middel voor inclusiviteit
vanuit verschillende beleidsterreinen te benutten.

de sociaal maatschappelijke waarde van sport te erkennen
door een bruisend verenigingsleven te faciliteren.

topsport en onze topsporters als aanjager(s)
voor sportparticipatie te gebruiken.

als raad en college zelf ook te laten zien dat sport, bewegen
en vitaliteit belangrijk is door aan te haken bij specifieke projecten
en/of zelf zichtbaar te zijn in de sport- en beweegwereld.

de kracht van samenwerken en samen doen te erkennen en dit
te stimuleren binnen de wijken, het onderwijs en
de sportverenigingen/sportaanbieders.

Kortom,
Investeer in de vitaliteit van Lelystad!

Partnership met juridisch adviesbureau: de Raadgevers

Sportbedrijf Lelystad is een partnership aangegaan met juridisch adviesbureau: de Raadgevers. Alle Lelystadse sportverenigingen met vragen over sportrecht kunnen bij dit bureau terecht. Het servicecontract geeft besturen de kans om gratis advies te krijgen. Dit juridisch adviesbureau kun je ook consulteren bij een conflict met het Sportbedrijf over bv de huurverhoging of gebrekkige onderhoud.
Per “conflict” situatie wordt bekeken wat de beste oplossing is, lees; mediation of rechtsbijstand door de Raadgevers. De raadgevers zijn er in eerste instantie voor de clubs.

Uiteraard wil Sander Enkelaar vanuit zijn rol als verenigingsondersteuner bemiddelen waar nodig en waar het kan.

Sta jij er nog niet bij?

Berichten

Subsidieregels – ondersteuning voor Oekraïnse vluchtelingen

Subsidieregels – ondersteuning voor Oekraïnse vluchtelingen

De Provincie Flevoland wil maatschappelijke initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan het welzijn van de Oekraïense vluchtelingen in Flevoland en hun deelname aan de Flevolandse maatschappij versterken. Dat betekent dus een activiteit waaraan Oekraïense...

Lees meer
Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor minima

Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor minima

Lelystedelingen met een laag inkomen kunnen bij deelname aan sportieve en culturele activiteiten voortaan een beroep doen op het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Het gaat hierbij om volwassen inwoners die een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm. Het...

Lees meer
Eelco Derks – De eerste 100 dagen

Eelco Derks – De eerste 100 dagen

Precies 100 dagen geleden begon Eelco Derks aan zijn eerste dag als directeur-bestuurder bij ons. Hoe bevalt het hem tot nu toe, wat vindt hij van het Lelystadse sportaanbod en welke uitdagingen ziet hij? Derks geeft op deze en andere vragen antwoord in de...

Lees meer
Sportcafés Eerste helft – Samen bewegen naar ons doel 2030

Sportcafés Eerste helft – Samen bewegen naar ons doel 2030

Ruim 41 organisaties hebben tijdens het eerste Sportcafé van dit jaar meegedacht over de Sportvisie 2030 van de gemeente Lelystad. De organisaties kwamen uit de sectoren sport, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. Het Sportcafé heeft verder in het teken gestaan van de...

Lees meer

© Sportplatform Lelystad 2022