Verslagen bijeenkomsten

Op deze pagina vindt u kort en bondig een overzicht van de verschillende overleggen die hebben plaats gevonden.

21-04-2023 Verslag 2e periodieke overleg tussen het Sportplatform Lelystad en Sportbedrijf Lelystad
Aanwezig: namens het Sportplatform Elske Warners, Roger van de Klugt, Namens het Sportbedrijf, Sander Enkelaar en Bas Bokkes.

Terugblik Sportverkiezingen:
De Lelystadse Sportverkiezingen werden voor het eerst sinds 3 jaar weer georganiseerd. Het was een geslaagd evenement, met aandacht voor de sport en prestaties van de Lelystadse sporters. Het evenement zal nog nabesproken worden waarbij het een van de vragen zal zijn, hoe gaan we in de toekomst het evenement vorm geven, op welk tijdstip in het jaar en hoe krijgen we een betere connectie met de sportend Lelystad die geen kampioen geworden is. Heldere communicatie over wat de sportverkiezingen moeten opleveren? Met het oog op politieke belangen en belang voor de sport.

Plannen Sportplatform:
Elske Warners gaf aan dat er wellicht overwogen wordt het Sportplatform toch een status te geven in de vorm van een stichting. Een aanvraag van subsidies zou dan tot de mogelijkheden behoren. Het overgaan naar een stichting betekend ook dat er consequenties aanverbonden zijn zoals het hebben van een bestuur en een gang naar de notaris met het overleggen van statuten. Op dit moment wordt de vrijwillige basis waarop het Sportplatform functioneert echter nog steeds gekoesterd.

Signalen uit de verenigingen:
Bij het Sportplatform is een melding binnengekomen van Judovereniging Kiai over het feit dat de sportzaal slecht schoongemaakt wordt. JV Kiai huurt de gymzaal “Schouw-Noord” die gelegen is bij basisschool de Watergeus in de Schouw. Om het probleem verder in kaart te brengen werd geopperd contact op te nemen met Vakgroep Beweginsonderwijs Lelystad (Micha de Kromme) of na te vragen of zij dezelfde problemen ervaren met deze gymzaal.
Het probleem zou kunnen liggen aan het niet naar behoren uitgevoerde schoonmaaktaken, maar ook aan de staat van het gebouw. Er wordt contact opgenomen door Roger van der Klugt. Terugkoppeling volgt. Idee is om verhuur en schoonmaak onder te brengen bij een partij (lees Sportbedrijf). Het is voor huurders verwarrend dat Sportbedrijf de zalen verhuurt, maar niet over de schoonmaak gaat. Huurders weten dit vaak niet en de klachten komen dus wel bij Sportbedrijf binnen. Door verhuur en schoonmaak onder te brengen bij Sportbedrijf kan er wellicht veel meer toezicht en controle op uitgevoerd worden.

Noodfonds gemeente energie tegemoetkoming:
De gemeente Lelystad gaat een noodfonds voor energie tegemoetkoming opstarten. Aan welke eisen of voorwaarden een sportvereniging moet voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming is nog niet bekend. Landelijk is er ook de TEK regeling waar een aanvraag voor een tegemoetkoming in de energiekosten gedaan kan worden maar de voorwaarden hiervoor zijn dusdanig dat kleinere verenigingen hiervoor niet in aanmerking komen.

Samenwerking Nationale Sportweek 2023:
Dit najaar van 15-24 september is er weer de Nationale Sportweek. Dit jaar wil het Sportbedrijf een sportdag organiseren voor alle kinderen van groep 8 van de basisscholen en het eerste jaar van het voortgezetonderwijs. De Sportdag zou plaats moeten vinden rond en in het sportcomplex van de Rietlanden. Hierbij wordt de hulp gevraagd van Sportverenigingen. De hulp zou bestaan uit het geven van clinics met als achterliggend doel, ledenwerving.
Om alle lelystedelingen aan te zetten tot sporten zouden alle Lelystadse sportverenigingen gevraagd kunnen worden in die week een “open deur” week te houden waarin mensen gratis een keer meekunnen sporten.
De sportweek wordt niet zo groot meer uitgezet als voorgaande 2 jaren en concentratiepunt ligt voor Sportbedrijf nu op de activiteiten bij het Porteum. Wel wordt er communicatie uitgezet over welke verenigingen andere activiteiten organiseren.

Speerpunten SBV (Sport Bewegen en Vitaliteit):
Het programma van SBV is een breed programma dat buiten sport en bewegen ook kunst cultuur en gezonde voeding omvat. Bij dit punt werd gesproken over de mogelijkheden om gymzalen en sporthallen te benutten na schooltijd. De accomodaties zouden gebruikt kunnen worden voor sport en spel tijdens de naschoolse opvang. Sportverenigingen zouden het benodigde kader beschikbaar kunnen stellen. Een probleem waar we waarschijnlijk tegen aan lopen om dit te verwezenlijken is het beschikbaar hebben van geschikte mensen op die tijdstippen.

Clubkader coach:
Binnen het sportakkoord schijnt budget te zijn voor een Clubkader coach (1fte), hoe deze persoon ingezet zou kunnen gaan worden om van betekenis te kunnen zijn voor de sportverengingen moet nader worden onderzocht.

EHBO:
Via stichting Welzijn schijnt er budget te zijn om per jaar 25 personen een EHBO cursus te kunnen laten volgen. Het Sportbedrijf gaat uitzoeken hoe dat zit.

Voetbal:
De misstanden die Lelystadse voetbalclubs ervaren zoals oerwoudgeluiden wanneer zij buiten Flevoland hun wedstrijden spelen is aangekaart bij de KNVB. Verder werd er door Elske opgewezen dat de clubs zelf ook nog heel wat kunnen doen aan het creeëren van een veilige en plezierige plek waar iedereen zich welkom voelt. De gemeente Lelystad zou zich hierin van een wat meer dwingende kant mogen laten zien.

31-01-2023 De Raad stemt unaniem in met Sport en Beweegvisie 2023-2030

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2023, werd de Sport en Beweegvisie 2023-2030 unaniem aangenomen. De Sport en Beweegvisie 2023-2030, geschreven door A. Kasel beleidsambtenaar Sport van gemeente lelystad met inbreng van sportverenigingen n.a.v drie Sportcafés, is het plan voor de toekomst voor een sportief en gezond Lelystad.

De inwoners van Lelystad bewegen minder dan de landelijke beweegnorm en het aantal kinderen met overgewicht is hier hoger dan in de rest van Nederland. De raad had zich al ten doel gesteld om meer mensen (8.300) aan het bewegen te krijgen en daar komt komt de omarming van de Sport en Beweegvisie 2023-2030 bij.

In de Sport en Beweegvisie 2023-2030 staan 3 voorstellen om tot een gezond en beter sportklimaat in Lelystad te komen. De raad stemde in met het voorstel “De basis op orde”. Dit voorstel betekend dat de huidige voorzieningen daar waar noodzakelijk een update krijgen en dat de 4de sporthal (Porteum) er gaat komen. Deze Sporthal moet de huidige krapte oplossen. Meer leerlingen die sportlessen kunnen volgen en sportverenigingen die de wachtlijsten kunnen wegwerken.

De komende jaren wordt gekeken wat er nodig is om de groei van Lelystad naar 100.000+ inwoners bij te benen.

 

Download Sport en Beweegvisie 2023-2030 Gemeente Lelystad

Download Presentatie Sportcafé Sport en Beweegvisie 2023-2030

31-10-2022 Ontmoeting met wethouder Sport

Online meeting met wethouder Sport, Rinze Broekema

Beste mensen,

Op  maandagmiddag 31 oktober 2022 heeft de kerngroep van het Sportplatform Lelystad kennis gemaakt met de nieuwe wethouder Sport, Rinze Broekema. In een zeer prettige Teamsmeeting waarbij ook André Kasel aanwezig was, werd aan de hand van door platformleden aangedragen overlegpunten is het volgende besproken.

De Wethouder ziet het belang van het Sportplatform Lelystad. Hij noemt ons bondgenoten ten behoeve van de sport en bewegen in onze stad. Naast belangenbehartiger voor de sportaanbieders ziet hij ons ook als overlegpartner en wil twee keer per jaar met ons in gesprek over de stand van zaken in de sport. Bij de uitvoering van de Sportvisie 2030 ziet hij het platform als onderdeel ten behoeve van de “hoe” vraag naast het onderwijs, het sportbedrijf, welzijn en natuurlijk de gemeente. Hij wil echter eerst de reactie op de sportvisie 2030 van de gemeenteraad afwachten voordat deze samenwerking concreet inhoud gaat krijgen.

De wethouder deelt onze zorgen over de energielasten van onze sportaanbieders maar wil eerst wachten op de landelijke maatregelen die nu ontwikkeld worden voordat er eventueel iets gemeentelijks wordt besloten.

Aan het Sportbedrijf het verzoek de wachtlijsten bij verenigingen in beeld te brengen en samen met deze sportaanbieders en het platform met voorstellen te komen om op korte termijn met voorstellen te komen zodat deze adspirant sporters zo snel mogelijk aan de slag kunnen.

Om de sport betaalbaar te houden bespreken we de uitbreiding van de leeftijd om een beroep te doen op het Lelystadse Jeugd Sport en Cultuurfonds. Ook kunnen verenigingen en beroep doen op diverse gemeentelijke subsidiemogelijkheden.

We spraken af elkaar op te zoeken mocht dit nodig zijn. Praktische zaken vooral met de nieuwe Beleidsambtenaar Sport. Voor zaken en beleid die de sport in onze stad aangaan is de wethouder aanspreekbaar.
We hebben de wethouder uitgenodigd de sport op te zoeken in onze stad, bv de voetbalwedstrijd Batavia – Unicum (5 november) of andere relevante evenementen. Hij beloofd dit te doen vanaf het moment dat hij is verhuisd naar onze stad. Hij nodigt de sportaanbieders ook uit met ideeën te komen met het doel kennis te maken met de sportaanbieders, geclusterd op bv locatie of op basis van soortgelijke sporten.

Tot slot een compliment aan de gemeenteraad die met 12 fracties aanwezig was bij het overleg met het Sportplatform over de sportvisie 2030.

24-10-2022 Ontmoeting met de Raad van Lelystad

Lelystad, 24-10-2022

Sportplatform ontmoet de Raad van Lelystad in de Huiskamer van de Lokale Democratie

Op maandagavond 24 oktober 2022 hebben, Sportplatform Lelystad, het Sportbedrijf Lelystad en docenten lichamelijk opvoeding van het Porteum een gesprek gehad met 12 gemeenteraadsfracties over onze Sportvisie 2030, samengesteld o.a. n.a.v. de drie sportcafés.

Onderwerpen die ter tafel kwamen:

 • de ondergemiddelde beweegnorm in Lelystad
 • de stand van de sportaccomodaties,
 • het bewegingsonderwijs
 • de wachtlijsten bij verenigingen
 • de ambtelijke ondersteuning
 • stand van zaken bij de sportaanbieders
 • en onze ambities ten behoeve van sport en bewegen in onze stad.

We hebben een dringend beroep gedaan op deze raadsleden de Sportvisie 2030 te steunen en aan te sturen op een samenwerking tussen de gemeente, het Sportbedrijf, het onderwijs, welzijn gezondheidszorg, verenigingen en commerciële sportaanbieders met het doel deze visie inhoud te geven.

We hebben de raad (politiek) gevraagd het gesprek open te blijven voeren met de sport, omdat we alleen gezamenlijk ergens komen en dat gespreksvoering de manier is om nader tot elkaar te komen en wederzijds begrip te krijgen. Daarnaast is er een uitnodiging aan de raad gedaan om de sport in onze stad op te zoeken.

Maandagavond was een goed begin, de politiek is nog nooit zo dicht bij de sport geweest en dat geeft hoop voor de toekomst.

04-10-2022 Verslag 3de Sportcafé

Lelystad, 04-10-2022

Samen bewegen naar ons doel 2030

Op dinsdagavond 4 oktober vond het derdeSportcafé plaats waarbij het belangrijkste thema “De sportvisie voor Lelystad 2030” was.

Sportvisie 2030
André Kasel deed uit de doeken voor welke belangrijke keuzes Lelystad staat en dat deed hij aan de hand van 3 scenario’s.

 • Basis op orde
 • Klaar voor de groei
 • Lelystad Next level

Voor welk scenario de Raad van Lelystad uiteindelijk zal kiezen gaan we begin december horen. tot die tijd is het aan ons de sportvereningen om de politiek te benaderen en te benadrukken hoe belangrijk sport voor de mensen in Lelystad is, nu en in de toekomst.

Download hier de presentatie

26-09-2022 Verslag periodiek overleg met het Sportbedrijf

Lelystad, 26-09-2022

Verslag overleg

Samenvatting van het periodieke overleg met het Sportbedrijf. Hierbij aanwezig waren Eelco Derks, Jolijn Valkengoed, Bas Bokkes en Sander Enkelaar. Van het Sportplatform Lelystad waren aanwezig: Roger van der Klugt, Herman van Haarlem en Berend Brouwer (VZ TV Poseidon).

Sportvisie 2030
Eelco Derks gaf aan dat het belangrijk is in deze periode aandacht te hebben voor de Sportvisie 2030 van onze stad (besproken tijdens het 1e en 2e sportcafé). Twee toekomstige bijeenkomsten spelen daarbij een belangrijke rol; het 3e sportcafé (4 oktober as. bij MHC) en een nog te plannen behandeling van deze visie in de gemeenteraad. Een hoge opkomst daarbij is van belang om duidelijk te maken dat de sportaanbieders waarde hechten aan de uitvoering van deze visie.

De Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek is goed ontvangen bij veel sportaanbieders. Met name hebben veel scholieren kennis kunnen maken met diverse sporten. Verder was er de opmerking dat het niet via alle scholen gelukt is kinderen te interesseren voor een sportkennismaking tijdens deze week.
Voor volgend jaar wordt ook aandacht gevraagd voor medewerkers in de bedrijven van Lelystad. Werkgevers moeten geïnteresseerd worden de sport “binnen te halen” tbv hun medewerkers.

Energielasten
Het Sportplatform geeft aan dat sportaanbieders zich zorgen maken over de gestegen energielasten. Ook een verwachte huurverhoging voor de zaalsporten baart zorgen. Aan het Sportbedrijf wordt gevraagd aandacht te hebben voor de effecten bij verenigingen van het verhogen van de huur.

Op uitnodiging van het Platform was de onlangs benoemde voorzitter Berend Brouwer van TV Poseidon aanwezig. Hij deed zijn verhaal en maakte kennis met de werking van dit overleg.

01-06-2022 Verslag van het gesprek met de wethouder Sport

Lelystad, 01-06-2022

Verslag gesprek met de wethouder Sport

Woensdag 1 juni 2022 heeft het Sportplatform Lelystad het 2e reguliere gesprek gehad met wethouder Schoone.

Het volgende werd besproken;

 • De constatering dat het helemaal geweldig is om zo zonder beperkingen te mogen sporten (en ondernemen), geen angst meer bij nieuwe leden en de algemene ambitie is om meer aan beweging doen!
 • Voor een eventuele volgende Lockdown is afgesproken sneller een zogenaamde Coronatafel in te stellen met alle betrokken partijen in de sport met het doel sportmogelijkheden te onderzoeken en te organiseren binnen de mogelijkheden. De wethouder beloofd dat de gemeente hierin de regie zal nemen.
 • Complimenten voor de wethouder en André Kasel voor hun open houding, bereikbaarheid en gedeelde belangen tov het Sportplatform.
  Het planoverleg tussen de sportverenigingen in de Rietlanden met het Sportbedrijf is een mooie ontwikkeling in de relatie met het Sportbedrijf en in de onderlinge (tussen clubs) samenwerking.
 • Stand van zaken sportvisie is volgens wethouder veelbelovend. In september wil de wethouder deze visie voorleggen aan de raad.
 • Wethouder neemt ons mee in de toekomst van onze stad, de ontwikkeling van de kust, de sportvelden, ASM-park bij Porteum, skatepark, een extra sporthal bij het Porteum en het verwachte aantal inwoners. Wethouder is positief over de financiële situatie in onze stad. Bij 100.000 inwoners verwacht hij extra investeringen in onze stad door het bedrijfsleven. Sportaanbieders moeten dus voorbereid zijn op meer leden.
 • Mevr Van Dijk van Flevomusketiers vertelt over ontstane wachtlijsten bij haar club. Wethouder verzoekt haar om te onderzoeken wat de juiste aantallen zijn zodat samen met het Sportplatform een voorstel gedaan kan worden over het plaatsen van een opblaashal op het grasveld naast de Rietlanden.
 • De schoonmaak en SVZ sportzalen; het proces van het melden werd besproken. Wethouder begrijpt de klachten van het Platform en wacht het overleg met betrokkenen binnenkort af. (Sportbedrijf, Porteum, gemeente en platform).
  Er moet een toekomstbestendige afspraak gemaakt worden met het Sportbedrijf en de gebruikers van de materialen in de sportcomplexen over levensduur en verantwoordelijkheid over het herstel en vervanging.
12-03-2022 Eelco Derks nieuwe directeur-bestuurder van Sportbedrijf Lelystad

Lelystad, 12-03-2022

Eelco Derks nieuwe directeur-bestuurder van Sportbedrijf Lelystad

Eelco Derks is met ingang van 1 maart als directeur-bestuurder aangesteld bij Sportbedrijf Lelystad. Hij volgt daarmee Maurice Leeser op die per 1 januari 2022 werkt als manager Programma’s bij VeiligheidNL.

Derks was met ingang van 1 januari al als interim directeur-bestuurder bij het Sportbedrijf aan de slag. De Raad van Commissarissen is blij met een snelle opvolging. Zo waarborgen we de continuïteit van de organisatie en kunnen we de ingezette plannen verder uitbouwen om samen naar een vitaal Lelystad te gaan.
Bekend op het Lelystadse speelveld

Als directeur-bestuurder geeft Eelco Derks leiding aan Sportbedrijf Lelystad. Hij heeft een uitgebreide ervaring in de sportwereld onder meer als directeur/bestuurder van ijsstadion Thialf en projectmanager bij Rotterdam Topsport. Bovendien was hij in 2017 al eerder als interim directeur-bestuurder voor Sportbedrijf Lelystad actief.

Derks noemt het Sportbedrijf ‘een dynamisch bedrijf waar altijd iets te beleven valt’. Het stimuleren van een gezonde leefstijl van de inwoners van Lelystad noemt hij van groot belang. ‘Ik kijk er naar uit om hieraan bij te mogen dragen. Lelystad is een stad in ontwikkeling. Dat maken de werkzaamheden voor het Sportbedrijf extra interessant en uitdagend’, aldus Eelco Derks.

Inderdaad de doelstelling van de vorige nota (2019-2022) was niet gehaald. Tov de landelijke cijfers wordt er in onze stad minder gesport en bewogen, is er minder geïnvesteerd in allerlei voorzieningen en liet de samenwerking tussen organisaties (met name met de sportaanbieders) te wensen over. Voorbeeld is de geringe toeleiding van de kinderen het onderwijs naar de sportaanbieders. Het vereiste aantal FTE’s bij de gemeente tbv de sport in onze stad werd niet ingevuld en bij besluitvorming trok de sport vaak aan het kortste eind.
Volgens de gemeente gaan we richting de 100.000 inwoners en zal het aantal sportvoorzieningen navenant moeten toenemen. Verenigingen moeten er namelijk vanuit gaan dat ze meer leden gaan krijgen. Samengevat staan we voor de volgende uitdagingen tav toekomstig sport en beweegbeleid:

 • Het bepalen van een stip op de horizon in 2030.
 • Herinrichten van bestaande sportaccomodaties en eventueel verplaatsen richting het zuiden.
 • Inzet bestaande sportterreinen voor woningbouw en de middelen gebruiken voor (her) inrichting sportaccommodaties.
 • Versnellen aanpak verbetering speelpleinen en gymzalen PO.
 • Verhogen ambtelijke inzet.
 • Inzet op openbare ruimte en aantrekkelijker maken voor sport en bewegen.
 • Constructies (PPS= publieke private samenwerking) die leiden tot meer en modernere voorzieningen.

Het Onderwijs, bedrijfsleven, Welzijn, gemeente en de sportaanbieders moeten samen aan de slag met de Visie Sport & Bewegen 2030. 1 juni is de beoogde datum waarop deze visie moet worden opgeleverd. 30 maart en 20 april worden bijeenkomsten georganiseerd om tot een ontwerp visie te komen. Meer informatie volgt.

Download hier de presentatie

07-03-2022 Verslag overleg met wethouder Sport Jack Schoone

Lelystad, 07-03-2022

Verslag van overleg met wethouder sport Jack Schoone op maandag 7 maart, raadszaal gemeentehuis

Mark de Vries van de Flevomusketiers gaf de mooiste reactie op de avond, met meer dan 20 sportbestuurders en commerciële sportaanbieders, in het stadhuis georganiseerd door wethouder Schoone en inhoud gegeven door Andre Kasel, beleidsambtenaar sport;

“Mooie groep sportclubs bij elkaar vanavond. Met één pittige constatering dat Lelystad al meer dan 10 jaar achter de feiten aan loopt in accommodatie, sportklimaat en beweeggedrag. Terwijl de stad qua inwoneraantal groeit wordt die achterstand alleen maar groter. Het is tijd voor een ommezwaai! Eerst blussen, inhalen en dan naar een mooie voorsprong!”

Inderdaad de doelstelling van de vorige nota (2019-2022) was niet gehaald. Tov de landelijke cijfers wordt er in onze stad minder gesport en bewogen, is er minder geïnvesteerd in allerlei voorzieningen en liet de samenwerking tussen organisaties (met name met de sportaanbieders) te wensen over. Voorbeeld is de geringe toeleiding van de kinderen het onderwijs naar de sportaanbieders. Het vereiste aantal FTE’s bij de gemeente tbv de sport in onze stad werd niet ingevuld en bij besluitvorming trok de sport vaak aan het kortste eind.
Volgens de gemeente gaan we richting de 100.000 inwoners en zal het aantal sportvoorzieningen navenant moeten toenemen. Verenigingen moeten er namelijk vanuit gaan dat ze meer leden gaan krijgen. Samengevat staan we voor de volgende uitdagingen tav toekomstig sport en beweegbeleid:

 • Het bepalen van een stip op de horizon in 2030.
 • Herinrichten van bestaande sportaccomodaties en eventueel verplaatsen richting het zuiden.
 • Inzet bestaande sportterreinen voor woningbouw en de middelen gebruiken voor (her) inrichting sportaccommodaties.
 • Versnellen aanpak verbetering speelpleinen en gymzalen PO.
 • Verhogen ambtelijke inzet.
 • Inzet op openbare ruimte en aantrekkelijker maken voor sport en bewegen.
 • Constructies (PPS= publieke private samenwerking) die leiden tot meer en modernere voorzieningen.

Het Onderwijs, bedrijfsleven, Welzijn, gemeente en de sportaanbieders moeten samen aan de slag met de Visie Sport & Bewegen 2030. 1 juni is de beoogde datum waarop deze visie moet worden opgeleverd. 30 maart en 20 april worden bijeenkomsten georganiseerd om tot een ontwerp visie te komen. Meer informatie volgt.

Download hier de presentatie

14-02-2022 Sport en de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben invloed op het lokale sport- en beweegbeleid voor de komende vier jaar. En dus op de lokale sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders en op de vrijwilligers in de sport.
Als sportieve sector willen we graag laten zien dat sport en bewegen bijdragen aan de oplossing van uitdagingen die gemeentes hebben. Integraal, door alle domeinen van gemeentelijk beleid heen.
Sportplatform Lelystad heeft gevraagd of Raadsleden met ons in discussie wilde gaan over sport en sportbeleid, daar werd door de raadsleden niet op ingegaan. In plaats daarvan gaat de gemeente Lelystad, alle sportaanbieders uitnodigen om met hen in discussie te gaan t.b.v. het voorstel “Sport en bewegen in 2030”. 

19-01-2022 Eerste overleg Sportplatform met Sportbedrijf Lelystad

Verslag van het 1e overleg met het Sportbedrijf

Op dinsdag 19 januari 2022 hebben de leden van de kerngroep van het Sportplatform Lelystad het eerste reguliere overleg gehad met medewerkers van het sportbedrijf waaronder Bas Bokkes (MT lid), Sander Enkelaar (verenigingsondersteuner) en Eelco Derks (de interim directeur). Van het Platform waren Elske, Roger en ondergetekende aanwezig. Doel was kennismaken met de interim directeur en het verkennen van inhoudelijke raakvlakken die als basis kunnen dienen om de relatie Sportbedrijf en Sportplatform te verbeteren en te intensiveren t.b.v. de sportaanbieders in Lelystad.

Los van de facilitaire opdracht van het Sportbedrijf delen we de ambitie om meer inwoners van Lelystad te laten sporten. Het Sportbedrijf ziet ons als partner in de strategie dit doel te bereiken.

De directeur van het sportbedrijf is zich ervan bewust dat de relatie met een aantal verenigingen beter moet. Ervaringen uit het verleden zijn op hoofdlijnen “uitgesproken” en afgerond zodat in de toekomstige samenwerking niets meer in de weg staat. Ter illustratie zijn de onderstaande punten van kritiek gedeeld met het Sportbedrijf en zij nemen dit intern verder op met degene hier verantwoordelijk voor zijn en gaan er alles aan doen om dit te verbeteren, dan wel op te lossen. Een gebruikersoverleg in clustervorm is een goede aanzet. Dit wordt intern door het Sportbedrijf opgepakt cq georganiseerd en niet specifiek door de Verengingsondersteuner. Hij zal wel aanwezig zijn bij deze overleggen. Alle praktische zaken kunnen dan besproken worden.

Op verzoek werd nog even teruggegeven wat er speelt bij de verenigingen:

 • 

Jarenlange klachten over de schoonmaak van de sportzalen. De mail van het Sportbedrijf dat ze de meldingen doorsturen naar de gemeente en verder niet om terugkoppeling vragen zet kwaad bloed.
 • Onlangs is een nieuw plansysteem ingevoerd die kennelijk voor een beperkte groep toegankelijk is. Beheerders van de Rietlanden kunnen bv dit systeem niet raadplegen als een vereniging een vraag heeft buiten kantoortijd. Overdag is er soms ook niemand aanwezig die in dit systeem kan.
 • Jarenlange klachten over de drainage van de  beachvolleybalvelden vinden geen gehoor.
 • Veel klachten over de openingstijden van de Inloper (in de Rietlanden).
 • Nieuwe contracten worden plompverloren gestuurd en gaan per direct in.
 • Subsidies en regelingen voor verenigingen zijn moeilijk te vinden. De verenigingsondersteuner zou hierin eea kunnen coördineren.
 • Gemiste kans voor het sportbedrijf om de regeling met financiën  tbv coronacontrole (CTB) naar zich toe te trekken en het mogelijk te maken beheerders in te zetten.
 • De ingevoerde huurverhoging onlangs waarbij de effecten  hiervan niet werden onderkent door het Sportbedrijf.  Vooraf overleg had veel onvrede kunnen voorkomen.
 • In 2 jaar 3x keer een andere verenigingsondersteuner. Wat ging er mis en zijn er lessen getrokken?

In het toekomstig overleg met de directeur zal het vooral moeten gaan over onze samenwerking. We zien dit als een startpunt van waaruit we aan de slag kunnen om de relatie te verbeteren.

Afgesproken werd om ons in de toekomst te richten op:

 • A. Gedeelte ambitie om inwoners meer te laten sporten.
 • B. Korte lijnen in de communicatie tussen Sportbedrijf en Platform.
 • C. Opstarten gebruikersoverleg.
 • D. aandacht voor toeleiding scholen en doelgroepen naar de sportaanbieders.

De rollen
Het Sportbedrijf geeft aan hierin drie rollen te hebben:

 1. Facilitaire ondersteunend vanuit de accommodaties (verhuur, beheer en onderhoud)
 2. Ondersteunend richting de verenigingen (verenigingsondersteuning)
 3. Sport als middel voor Lelystad (brede aanpak voor oa kwetsbare groepen, waarbij de afdeling Sport, bewegen & Vitaliteit, waar de sportbuurtcoaches met specifieke domeinen als Senioren, Speciale Doelgroepen en openbare ruimte onderdeel van uit maken)
 • Voor punt 1 is de rol van het Sportbedrijf verhuurder, beheerder en onderhouder (let op: voor de gymzalen is deze alleen verhuur en geen beheer en onderhoud (schoonmaak)
 • Voor punt 2 is het de bedoeling om samen met het Sportplatform een plan te ontwikkelen. De relatie met Sportservice Flevoland, de uitvoering van het Sportakkoord en de relatie naar ontwikkelingen in het Sociaal Domein (zie punt 3)
 • Voor punt 3 is het Sportbedrijf de regisseur en is het mogelijk om met de verschillende sportaanbieders een passend product te ontwikkelen en/of aan te haken bij bestaande succesvolle producten.

 

Lelystad 20 januari ’22

Herman van Haarlem
Lid kerngroep Sportplatform

27-12-2021 Overleg wethouder sport

Hieronder een samenvatting van het overleg met de wethouder. Ik denk dat we veel bereikt hebben in 2021. Veel lees plezier en natuurlijk een fijne jaarwisseling.

De wethouder ziet ons als dè vertegenwoordiger van de sportaanbieders (een soort vakbond) in Lelystad en wil ons positioneren als overlegpartner. Dit laatste is een collegebesluit dus blijft deze status behouden ook als de heer Schoone geen wethouder wordt na de verkiezingen. Hij wil sportaanbieders vooral ook naar ons verwijzen. Wij krijgen een rechtstreekse lijn met hem. Terug naar de basis van sport; prestatie en plezier.

Het verleden afhechten en richten op toekomst. Sport is heel belangrijk! Met name ook op het gebied van welzijn is een investering in sport vaak veel effectiever en daar wil de wethouder op inzetten.
We gaan op zoek naar een gemeenschappelijke ambitie bij alle sportaanbieders, partners, gemeente en bestuur; Lelystad meer laten sporten en bewegen moet het uiteindelijke doel zijn. Ons overleg moet op een hoger level (tactisch en strategisch) verder. Afspraak is wel dat het operationele wel elders goed wordt opgepakt.

De nieuwe directeur van het Sportbedrijf krijgt de opdracht om vooralsnog in verbinding te gaan met sportaanbieders om de relatie werkbaar te houden. Eea kan hij/zij niet alleen overlaten aan de VO -er.
De wethouder heeft mooie plannen voor toekomst; ijsbaan/skeelerbaan, nieuwe sportpark locaties etc. Gemeenteraad steunt hem vooralsnog. Hij gaat een promo maken over zijn ambitie tbv de sport op ons verzoek. Na de verkiezingen hoopt hij weer wethouder Sport te worden.
Er komt snel een pilot tbv volwassenfonds sport en cultuur.

Wij (het platform) worden genoemd in jaarplan Sportbedrijf als structurele overlegpartner. Voor de kosten die het platform maakt kunnen we subsidie aanvragen.
Voorstel 2022; formele sportraad on hold. We kijken hoe wij de komende tijd worden meegenomen in besluitvorming en worden ondersteund door sportbedrijf en gemeente. Intern moeten we op pad voor nog meer draagvlak en betrokkenheid bij alle sportaanbieders van onze stad.

08-12-2021 Inspraakavond Lelystadse gemeenteraad

Beste leden,
Vanavond als lid van de kerngroep van het Sportplatform Lelystad tijdens de inspraakavond de Lelystadse gemeenteraad gevraagd aan te sturen op beleid met het doel meer inwoners te laten sporten en bewegen. Beleid en uitvoering in samenwerking met alle Lelystadse sportaanbieders.
Sport is een publieke voorziening en moet beschikbaar zijn voor iedereen. Voldoende sporten en bewegen levert winst op voor de samenleving. Ook aandacht gevraagd voor de positie en relatie van onze sportaanbieders tov gemeente en Sportbedrijf in de toekomst en nu in crisistijd voor de sport.

Download hier het begeleidende document

03-11-2021 Gesprek RvC Sportbedrijf Lelystad

Beste leden,

Het Sportplatform heeft dinsdag kennisgemaakt en gesproken met een delegatie van de Raad van Commissarissen (RvC) van Sportbedrijf Lelystad. Ook de directeur-bestuurder van Sportberijf Lelystad was aanwezig bij dit constructieve gesprek. Naast de eerdere afspraken die gemaakt zijn (zie bericht hieronder) is afgesproken dat het Sportplatform en een delegatie van de RvC van Sportbedrijf Lelystad elkaar jaarlijks zullen ontmoeten en bijpraten.

Bij belangrijke meningsverschillen tussen de sportaanbieders en het Sportbedrijf is het nu ook mogelijk de RVC te consulteren. De directeur van het sportbedrijf organiseert in een dergelijke situatie een gesprek met de RVC.

Nieuw is ook dat we de gemeenteraad hebben uitgedaagd om met ons in debat te gaan over het thema Sport en Bewegen in Lelystad.

14-10-2021 Gesprek Directeur Sportbedrijf

Beste leden,

Vandaag heeft een delegatie van het Sportplatform en de directeur van het Sportbedrijf uitgebreid met elkaar gesproken. Een constructief overleg, waarin we nog meer proberen schouder aan schouder samen te werken. Vandaar dat is besloten dat we vanaf 2022 elk kwartaal een overleg plannen om bij te praten en bekijken waar we elkaar kunnen verstevigen en ondersteunen.

Aangezien het Sportplatform haar leden vertegenwoordigt, zal het Sportplatform elke kwartaal inventariseren welke gezamenlijke en overstijgende knelpunten er zijn en deze agenderen in het overleg. Het Sportbedrijf continueert het gebruikersoverleg, zodat ook praktische onderwerpen aan bod komen die voor een specifieke vereniging relevant zijn om te bespreken.

31-10-2022 Ontmoeting met wethouder Sport

Online meeting met wethouder Sport, Rinze Broekema

Beste mensen,

Op  maandagmiddag 31 oktober 2022 heeft de kerngroep van het Sportplatform Lelystad kennis gemaakt met de nieuwe wethouder Sport, Rinze Broekema. In een zeer prettige Teamsmeeting waarbij ook André Kasel aanwezig was, werd aan de hand van door platformleden aangedragen overlegpunten is het volgende besproken.

De Wethouder ziet het belang van het Sportplatform Lelystad. Hij noemt ons bondgenoten ten behoeve van de sport en bewegen in onze stad. Naast belangenbehartiger voor de sportaanbieders ziet hij ons ook als overlegpartner en wil twee keer per jaar met ons in gesprek over de stand van zaken in de sport. Bij de uitvoering van de Sportvisie 2030 ziet hij het platform als onderdeel ten behoeve van de “hoe” vraag naast het onderwijs, het sportbedrijf, welzijn en natuurlijk de gemeente. Hij wil echter eerst de reactie op de sportvisie 2030 van de gemeenteraad afwachten voordat deze samenwerking concreet inhoud gaat krijgen.

De wethouder deelt onze zorgen over de energielasten van onze sportaanbieders maar wil eerst wachten op de landelijke maatregelen die nu ontwikkeld worden voordat er eventueel iets gemeentelijks wordt besloten.

Aan het Sportbedrijf het verzoek de wachtlijsten bij verenigingen in beeld te brengen en samen met deze sportaanbieders en het platform met voorstellen te komen om op korte termijn met voorstellen te komen zodat deze adspirant sporters zo snel mogelijk aan de slag kunnen.

Om de sport betaalbaar te houden bespreken we de uitbreiding van de leeftijd om een beroep te doen op het Lelystadse Jeugd Sport en Cultuurfonds. Ook kunnen verenigingen en beroep doen op diverse gemeentelijke subsidiemogelijkheden.

We spraken af elkaar op te zoeken mocht dit nodig zijn. Praktische zaken vooral met de nieuwe Beleidsambtenaar Sport. Voor zaken en beleid die de sport in onze stad aangaan is de wethouder aanspreekbaar.
We hebben de wethouder uitgenodigd de sport op te zoeken in onze stad, bv de voetbalwedstrijd Batavia – Unicum (5 november) of andere relevante evenementen. Hij beloofd dit te doen vanaf het moment dat hij is verhuisd naar onze stad. Hij nodigt de sportaanbieders ook uit met ideeën te komen met het doel kennis te maken met de sportaanbieders, geclusterd op bv locatie of op basis van soortgelijke sporten.

Tot slot een compliment aan de gemeenteraad die met 12 fracties aanwezig was bij het overleg met het Sportplatform over de sportvisie 2030.

24-10-2022 Ontmoeting met de Raad van Lelystad

Lelystad, 24-10-2022

Sportplatform ontmoet de Raad van Lelystad in de Huiskamer van de Lokale Democratie

Op maandagavond 24 oktober 2022 hebben, Sportplatform Lelystad, het Sportbedrijf Lelystad en docenten lichamelijk opvoeding van het Porteum een gesprek gehad met 12 gemeenteraadsfracties over onze Sportvisie 2030, samengesteld o.a. n.a.v. de drie sportcafés.

Onderwerpen die ter tafel kwamen:

 • de ondergemiddelde beweegnorm in Lelystad
 • de stand van de sportaccomodaties,
 • het bewegingsonderwijs
 • de wachtlijsten bij verenigingen
 • de ambtelijke ondersteuning
 • stand van zaken bij de sportaanbieders
 • en onze ambities ten behoeve van sport en bewegen in onze stad.

We hebben een dringend beroep gedaan op deze raadsleden de Sportvisie 2030 te steunen en aan te sturen op een samenwerking tussen de gemeente, het Sportbedrijf, het onderwijs, welzijn gezondheidszorg, verenigingen en commerciële sportaanbieders met het doel deze visie inhoud te geven.

We hebben de raad (politiek) gevraagd het gesprek open te blijven voeren met de sport, omdat we alleen gezamenlijk ergens komen en dat gespreksvoering de manier is om nader tot elkaar te komen en wederzijds begrip te krijgen. Daarnaast is er een uitnodiging aan de raad gedaan om de sport in onze stad op te zoeken.

Maandagavond was een goed begin, de politiek is nog nooit zo dicht bij de sport geweest en dat geeft hoop voor de toekomst.

04-10-2022 Verslag 3de Sportcafé

Lelystad, 04-10-2022

Samen bewegen naar ons doel 2030

Op dinsdagavond 4 oktober vond het derdeSportcafé plaats waarbij het belangrijkste thema “De sportvisie voor Lelystad 2030” was.

Sportvisie 2030
André Kasel deed uit de doeken voor welke belangrijke keuzes Lelystad staat en dat deed hij aan de hand van 3 scenario’s.

 • Basis op orde
 • Klaar voor de groei
 • Lelystad Next level

Voor welk scenario de Raad van Lelystad uiteindelijk zal kiezen gaan we begin december horen. tot die tijd is het aan ons de sportvereningen om de politiek te benaderen en te benadrukken hoe belangrijk sport voor de mensen in Lelystad is, nu en in de toekomst.

Download hier de presentatie

26-09-2022 Verslag periodiek overleg met het Sportbedrijf

Lelystad, 26-09-2022

Verslag overleg

Samenvatting van het periodieke overleg met het Sportbedrijf. Hierbij aanwezig waren Eelco Derks, Jolijn Valkengoed, Bas Bokkes en Sander Enkelaar. Van het Sportplatform Lelystad waren aanwezig: Roger van der Klugt, Herman van Haarlem en Berend Brouwer (VZ TV Poseidon).

Sportvisie 2030
Eelco Derks gaf aan dat het belangrijk is in deze periode aandacht te hebben voor de Sportvisie 2030 van onze stad (besproken tijdens het 1e en 2e sportcafé). Twee toekomstige bijeenkomsten spelen daarbij een belangrijke rol; het 3e sportcafé (4 oktober as. bij MHC) en een nog te plannen behandeling van deze visie in de gemeenteraad. Een hoge opkomst daarbij is van belang om duidelijk te maken dat de sportaanbieders waarde hechten aan de uitvoering van deze visie.

De Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek is goed ontvangen bij veel sportaanbieders. Met name hebben veel scholieren kennis kunnen maken met diverse sporten. Verder was er de opmerking dat het niet via alle scholen gelukt is kinderen te interesseren voor een sportkennismaking tijdens deze week.
Voor volgend jaar wordt ook aandacht gevraagd voor medewerkers in de bedrijven van Lelystad. Werkgevers moeten geïnteresseerd worden de sport “binnen te halen” tbv hun medewerkers.

Energielasten
Het Sportplatform geeft aan dat sportaanbieders zich zorgen maken over de gestegen energielasten. Ook een verwachte huurverhoging voor de zaalsporten baart zorgen. Aan het Sportbedrijf wordt gevraagd aandacht te hebben voor de effecten bij verenigingen van het verhogen van de huur.

Op uitnodiging van het Platform was de onlangs benoemde voorzitter Berend Brouwer van TV Poseidon aanwezig. Hij deed zijn verhaal en maakte kennis met de werking van dit overleg.

01-06-2022 Verslag van het gesprek met de wethouder Sport

Lelystad, 01-06-2022

Verslag gesprek met de wethouder Sport

Woensdag 1 juni 2022 heeft het Sportplatform Lelystad het 2e reguliere gesprek gehad met wethouder Schoone.

Het volgende werd besproken;

 • De constatering dat het helemaal geweldig is om zo zonder beperkingen te mogen sporten (en ondernemen), geen angst meer bij nieuwe leden en de algemene ambitie is om meer aan beweging doen!
 • Voor een eventuele volgende Lockdown is afgesproken sneller een zogenaamde Coronatafel in te stellen met alle betrokken partijen in de sport met het doel sportmogelijkheden te onderzoeken en te organiseren binnen de mogelijkheden. De wethouder beloofd dat de gemeente hierin de regie zal nemen.
 • Complimenten voor de wethouder en André Kasel voor hun open houding, bereikbaarheid en gedeelde belangen tov het Sportplatform.
  Het planoverleg tussen de sportverenigingen in de Rietlanden met het Sportbedrijf is een mooie ontwikkeling in de relatie met het Sportbedrijf en in de onderlinge (tussen clubs) samenwerking.
 • Stand van zaken sportvisie is volgens wethouder veelbelovend. In september wil de wethouder deze visie voorleggen aan de raad.
 • Wethouder neemt ons mee in de toekomst van onze stad, de ontwikkeling van de kust, de sportvelden, ASM-park bij Porteum, skatepark, een extra sporthal bij het Porteum en het verwachte aantal inwoners. Wethouder is positief over de financiële situatie in onze stad. Bij 100.000 inwoners verwacht hij extra investeringen in onze stad door het bedrijfsleven. Sportaanbieders moeten dus voorbereid zijn op meer leden.
 • Mevr Van Dijk van Flevomusketiers vertelt over ontstane wachtlijsten bij haar club. Wethouder verzoekt haar om te onderzoeken wat de juiste aantallen zijn zodat samen met het Sportplatform een voorstel gedaan kan worden over het plaatsen van een opblaashal op het grasveld naast de Rietlanden.
 • De schoonmaak en SVZ sportzalen; het proces van het melden werd besproken. Wethouder begrijpt de klachten van het Platform en wacht het overleg met betrokkenen binnenkort af. (Sportbedrijf, Porteum, gemeente en platform).
  Er moet een toekomstbestendige afspraak gemaakt worden met het Sportbedrijf en de gebruikers van de materialen in de sportcomplexen over levensduur en verantwoordelijkheid over het herstel en vervanging.
12-03-2022 Eelco Derks nieuwe directeur-bestuurder van Sportbedrijf Lelystad

Lelystad, 12-03-2022

Eelco Derks nieuwe directeur-bestuurder van Sportbedrijf Lelystad

Eelco Derks is met ingang van 1 maart als directeur-bestuurder aangesteld bij Sportbedrijf Lelystad. Hij volgt daarmee Maurice Leeser op die per 1 januari 2022 werkt als manager Programma’s bij VeiligheidNL.

Derks was met ingang van 1 januari al als interim directeur-bestuurder bij het Sportbedrijf aan de slag. De Raad van Commissarissen is blij met een snelle opvolging. Zo waarborgen we de continuïteit van de organisatie en kunnen we de ingezette plannen verder uitbouwen om samen naar een vitaal Lelystad te gaan.
Bekend op het Lelystadse speelveld

Als directeur-bestuurder geeft Eelco Derks leiding aan Sportbedrijf Lelystad. Hij heeft een uitgebreide ervaring in de sportwereld onder meer als directeur/bestuurder van ijsstadion Thialf en projectmanager bij Rotterdam Topsport. Bovendien was hij in 2017 al eerder als interim directeur-bestuurder voor Sportbedrijf Lelystad actief.

Derks noemt het Sportbedrijf ‘een dynamisch bedrijf waar altijd iets te beleven valt’. Het stimuleren van een gezonde leefstijl van de inwoners van Lelystad noemt hij van groot belang. ‘Ik kijk er naar uit om hieraan bij te mogen dragen. Lelystad is een stad in ontwikkeling. Dat maken de werkzaamheden voor het Sportbedrijf extra interessant en uitdagend’, aldus Eelco Derks.

Inderdaad de doelstelling van de vorige nota (2019-2022) was niet gehaald. Tov de landelijke cijfers wordt er in onze stad minder gesport en bewogen, is er minder geïnvesteerd in allerlei voorzieningen en liet de samenwerking tussen organisaties (met name met de sportaanbieders) te wensen over. Voorbeeld is de geringe toeleiding van de kinderen het onderwijs naar de sportaanbieders. Het vereiste aantal FTE’s bij de gemeente tbv de sport in onze stad werd niet ingevuld en bij besluitvorming trok de sport vaak aan het kortste eind.
Volgens de gemeente gaan we richting de 100.000 inwoners en zal het aantal sportvoorzieningen navenant moeten toenemen. Verenigingen moeten er namelijk vanuit gaan dat ze meer leden gaan krijgen. Samengevat staan we voor de volgende uitdagingen tav toekomstig sport en beweegbeleid:

 • Het bepalen van een stip op de horizon in 2030.
 • Herinrichten van bestaande sportaccomodaties en eventueel verplaatsen richting het zuiden.
 • Inzet bestaande sportterreinen voor woningbouw en de middelen gebruiken voor (her) inrichting sportaccommodaties.
 • Versnellen aanpak verbetering speelpleinen en gymzalen PO.
 • Verhogen ambtelijke inzet.
 • Inzet op openbare ruimte en aantrekkelijker maken voor sport en bewegen.
 • Constructies (PPS= publieke private samenwerking) die leiden tot meer en modernere voorzieningen.

Het Onderwijs, bedrijfsleven, Welzijn, gemeente en de sportaanbieders moeten samen aan de slag met de Visie Sport & Bewegen 2030. 1 juni is de beoogde datum waarop deze visie moet worden opgeleverd. 30 maart en 20 april worden bijeenkomsten georganiseerd om tot een ontwerp visie te komen. Meer informatie volgt.

Download hier de presentatie

07-03-2022 Verslag overleg met wethouder Sport Jack Schoone

Lelystad, 07-03-2022

Verslag van overleg met wethouder sport Jack Schoone op maandag 7 maart, raadszaal gemeentehuis

Mark de Vries van de Flevomusketiers gaf de mooiste reactie op de avond, met meer dan 20 sportbestuurders en commerciële sportaanbieders, in het stadhuis georganiseerd door wethouder Schoone en inhoud gegeven door Andre Kasel, beleidsambtenaar sport;

“Mooie groep sportclubs bij elkaar vanavond. Met één pittige constatering dat Lelystad al meer dan 10 jaar achter de feiten aan loopt in accommodatie, sportklimaat en beweeggedrag. Terwijl de stad qua inwoneraantal groeit wordt die achterstand alleen maar groter. Het is tijd voor een ommezwaai! Eerst blussen, inhalen en dan naar een mooie voorsprong!”

Inderdaad de doelstelling van de vorige nota (2019-2022) was niet gehaald. Tov de landelijke cijfers wordt er in onze stad minder gesport en bewogen, is er minder geïnvesteerd in allerlei voorzieningen en liet de samenwerking tussen organisaties (met name met de sportaanbieders) te wensen over. Voorbeeld is de geringe toeleiding van de kinderen het onderwijs naar de sportaanbieders. Het vereiste aantal FTE’s bij de gemeente tbv de sport in onze stad werd niet ingevuld en bij besluitvorming trok de sport vaak aan het kortste eind.
Volgens de gemeente gaan we richting de 100.000 inwoners en zal het aantal sportvoorzieningen navenant moeten toenemen. Verenigingen moeten er namelijk vanuit gaan dat ze meer leden gaan krijgen. Samengevat staan we voor de volgende uitdagingen tav toekomstig sport en beweegbeleid:

 • Het bepalen van een stip op de horizon in 2030.
 • Herinrichten van bestaande sportaccomodaties en eventueel verplaatsen richting het zuiden.
 • Inzet bestaande sportterreinen voor woningbouw en de middelen gebruiken voor (her) inrichting sportaccommodaties.
 • Versnellen aanpak verbetering speelpleinen en gymzalen PO.
 • Verhogen ambtelijke inzet.
 • Inzet op openbare ruimte en aantrekkelijker maken voor sport en bewegen.
 • Constructies (PPS= publieke private samenwerking) die leiden tot meer en modernere voorzieningen.

Het Onderwijs, bedrijfsleven, Welzijn, gemeente en de sportaanbieders moeten samen aan de slag met de Visie Sport & Bewegen 2030. 1 juni is de beoogde datum waarop deze visie moet worden opgeleverd. 30 maart en 20 april worden bijeenkomsten georganiseerd om tot een ontwerp visie te komen. Meer informatie volgt.

Download hier de presentatie

14-02-2022 Sport en de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben invloed op het lokale sport- en beweegbeleid voor de komende vier jaar. En dus op de lokale sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders en op de vrijwilligers in de sport.
Als sportieve sector willen we graag laten zien dat sport en bewegen bijdragen aan de oplossing van uitdagingen die gemeentes hebben. Integraal, door alle domeinen van gemeentelijk beleid heen.
Sportplatform Lelystad heeft gevraagd of Raadsleden met ons in discussie wilde gaan over sport en sportbeleid, daar werd door de raadsleden niet op ingegaan. In plaats daarvan gaat de gemeente Lelystad, alle sportaanbieders uitnodigen om met hen in discussie te gaan t.b.v. het voorstel “Sport en bewegen in 2030”. 

19-01-2022 Eerste overleg Sportplatform met Sportbedrijf Lelystad

Verslag van het 1e overleg met het Sportbedrijf

Op dinsdag 19 januari 2022 hebben de leden van de kerngroep van het Sportplatform Lelystad het eerste reguliere overleg gehad met medewerkers van het sportbedrijf waaronder Bas Bokkes (MT lid), Sander Enkelaar (verenigingsondersteuner) en Eelco Derks (de interim directeur). Van het Platform waren Elske, Roger en ondergetekende aanwezig. Doel was kennismaken met de interim directeur en het verkennen van inhoudelijke raakvlakken die als basis kunnen dienen om de relatie Sportbedrijf en Sportplatform te verbeteren en te intensiveren t.b.v. de sportaanbieders in Lelystad.

Los van de facilitaire opdracht van het Sportbedrijf delen we de ambitie om meer inwoners van Lelystad te laten sporten. Het Sportbedrijf ziet ons als partner in de strategie dit doel te bereiken.

De directeur van het sportbedrijf is zich ervan bewust dat de relatie met een aantal verenigingen beter moet. Ervaringen uit het verleden zijn op hoofdlijnen “uitgesproken” en afgerond zodat in de toekomstige samenwerking niets meer in de weg staat. Ter illustratie zijn de onderstaande punten van kritiek gedeeld met het Sportbedrijf en zij nemen dit intern verder op met degene hier verantwoordelijk voor zijn en gaan er alles aan doen om dit te verbeteren, dan wel op te lossen. Een gebruikersoverleg in clustervorm is een goede aanzet. Dit wordt intern door het Sportbedrijf opgepakt cq georganiseerd en niet specifiek door de Verengingsondersteuner. Hij zal wel aanwezig zijn bij deze overleggen. Alle praktische zaken kunnen dan besproken worden.

Op verzoek werd nog even teruggegeven wat er speelt bij de verenigingen:

 • 

Jarenlange klachten over de schoonmaak van de sportzalen. De mail van het Sportbedrijf dat ze de meldingen doorsturen naar de gemeente en verder niet om terugkoppeling vragen zet kwaad bloed.
 • Onlangs is een nieuw plansysteem ingevoerd die kennelijk voor een beperkte groep toegankelijk is. Beheerders van de Rietlanden kunnen bv dit systeem niet raadplegen als een vereniging een vraag heeft buiten kantoortijd. Overdag is er soms ook niemand aanwezig die in dit systeem kan.
 • Jarenlange klachten over de drainage van de  beachvolleybalvelden vinden geen gehoor.
 • Veel klachten over de openingstijden van de Inloper (in de Rietlanden).
 • Nieuwe contracten worden plompverloren gestuurd en gaan per direct in.
 • Subsidies en regelingen voor verenigingen zijn moeilijk te vinden. De verenigingsondersteuner zou hierin eea kunnen coördineren.
 • Gemiste kans voor het sportbedrijf om de regeling met financiën  tbv coronacontrole (CTB) naar zich toe te trekken en het mogelijk te maken beheerders in te zetten.
 • De ingevoerde huurverhoging onlangs waarbij de effecten  hiervan niet werden onderkent door het Sportbedrijf.  Vooraf overleg had veel onvrede kunnen voorkomen.
 • In 2 jaar 3x keer een andere verenigingsondersteuner. Wat ging er mis en zijn er lessen getrokken?

In het toekomstig overleg met de directeur zal het vooral moeten gaan over onze samenwerking. We zien dit als een startpunt van waaruit we aan de slag kunnen om de relatie te verbeteren.

Afgesproken werd om ons in de toekomst te richten op:

 • A. Gedeelte ambitie om inwoners meer te laten sporten.
 • B. Korte lijnen in de communicatie tussen Sportbedrijf en Platform.
 • C. Opstarten gebruikersoverleg.
 • D. aandacht voor toeleiding scholen en doelgroepen naar de sportaanbieders.

De rollen
Het Sportbedrijf geeft aan hierin drie rollen te hebben:

 1. Facilitaire ondersteunend vanuit de accommodaties (verhuur, beheer en onderhoud)
 2. Ondersteunend richting de verenigingen (verenigingsondersteuning)
 3. Sport als middel voor Lelystad (brede aanpak voor oa kwetsbare groepen, waarbij de afdeling Sport, bewegen & Vitaliteit, waar de sportbuurtcoaches met specifieke domeinen als Senioren, Speciale Doelgroepen en openbare ruimte onderdeel van uit maken)
 • Voor punt 1 is de rol van het Sportbedrijf verhuurder, beheerder en onderhouder (let op: voor de gymzalen is deze alleen verhuur en geen beheer en onderhoud (schoonmaak)
 • Voor punt 2 is het de bedoeling om samen met het Sportplatform een plan te ontwikkelen. De relatie met Sportservice Flevoland, de uitvoering van het Sportakkoord en de relatie naar ontwikkelingen in het Sociaal Domein (zie punt 3)
 • Voor punt 3 is het Sportbedrijf de regisseur en is het mogelijk om met de verschillende sportaanbieders een passend product te ontwikkelen en/of aan te haken bij bestaande succesvolle producten.

 

Lelystad 20 januari ’22

Herman van Haarlem
Lid kerngroep Sportplatform

27-12-2021 Overleg wethouder sport

Hieronder een samenvatting van het overleg met de wethouder. Ik denk dat we veel bereikt hebben in 2021. Veel lees plezier en natuurlijk een fijne jaarwisseling.

De wethouder ziet ons als dè vertegenwoordiger van de sportaanbieders (een soort vakbond) in Lelystad en wil ons positioneren als overlegpartner. Dit laatste is een collegebesluit dus blijft deze status behouden ook als de heer Schoone geen wethouder wordt na de verkiezingen. Hij wil sportaanbieders vooral ook naar ons verwijzen. Wij krijgen een rechtstreekse lijn met hem. Terug naar de basis van sport; prestatie en plezier.

Het verleden afhechten en richten op toekomst. Sport is heel belangrijk! Met name ook op het gebied van welzijn is een investering in sport vaak veel effectiever en daar wil de wethouder op inzetten.
We gaan op zoek naar een gemeenschappelijke ambitie bij alle sportaanbieders, partners, gemeente en bestuur; Lelystad meer laten sporten en bewegen moet het uiteindelijke doel zijn. Ons overleg moet op een hoger level (tactisch en strategisch) verder. Afspraak is wel dat het operationele wel elders goed wordt opgepakt.

De nieuwe directeur van het Sportbedrijf krijgt de opdracht om vooralsnog in verbinding te gaan met sportaanbieders om de relatie werkbaar te houden. Eea kan hij/zij niet alleen overlaten aan de VO -er.
De wethouder heeft mooie plannen voor toekomst; ijsbaan/skeelerbaan, nieuwe sportpark locaties etc. Gemeenteraad steunt hem vooralsnog. Hij gaat een promo maken over zijn ambitie tbv de sport op ons verzoek. Na de verkiezingen hoopt hij weer wethouder Sport te worden.
Er komt snel een pilot tbv volwassenfonds sport en cultuur.

Wij (het platform) worden genoemd in jaarplan Sportbedrijf als structurele overlegpartner. Voor de kosten die het platform maakt kunnen we subsidie aanvragen.
Voorstel 2022; formele sportraad on hold. We kijken hoe wij de komende tijd worden meegenomen in besluitvorming en worden ondersteund door sportbedrijf en gemeente. Intern moeten we op pad voor nog meer draagvlak en betrokkenheid bij alle sportaanbieders van onze stad.

08-12-2021 Inspraakavond Lelystadse gemeenteraad

Beste leden,
Vanavond als lid van de kerngroep van het Sportplatform Lelystad tijdens de inspraakavond de Lelystadse gemeenteraad gevraagd aan te sturen op beleid met het doel meer inwoners te laten sporten en bewegen. Beleid en uitvoering in samenwerking met alle Lelystadse sportaanbieders.
Sport is een publieke voorziening en moet beschikbaar zijn voor iedereen. Voldoende sporten en bewegen levert winst op voor de samenleving. Ook aandacht gevraagd voor de positie en relatie van onze sportaanbieders tov gemeente en Sportbedrijf in de toekomst en nu in crisistijd voor de sport.

Download hier het begeleidende document

03-11-2021 Gesprek RvC Sportbedrijf Lelystad

Beste leden,

Het Sportplatform heeft dinsdag kennisgemaakt en gesproken met een delegatie van de Raad van Commissarissen (RvC) van Sportbedrijf Lelystad. Ook de directeur-bestuurder van Sportberijf Lelystad was aanwezig bij dit constructieve gesprek. Naast de eerdere afspraken die gemaakt zijn (zie bericht hieronder) is afgesproken dat het Sportplatform en een delegatie van de RvC van Sportbedrijf Lelystad elkaar jaarlijks zullen ontmoeten en bijpraten.

Bij belangrijke meningsverschillen tussen de sportaanbieders en het Sportbedrijf is het nu ook mogelijk de RVC te consulteren. De directeur van het sportbedrijf organiseert in een dergelijke situatie een gesprek met de RVC.

Nieuw is ook dat we de gemeenteraad hebben uitgedaagd om met ons in debat te gaan over het thema Sport en Bewegen in Lelystad.

14-10-2021 Gesprek Directeur Sportbedrijf

Beste leden,

Vandaag heeft een delegatie van het Sportplatform en de directeur van het Sportbedrijf uitgebreid met elkaar gesproken. Een constructief overleg, waarin we nog meer proberen schouder aan schouder samen te werken. Vandaar dat is besloten dat we vanaf 2022 elk kwartaal een overleg plannen om bij te praten en bekijken waar we elkaar kunnen verstevigen en ondersteunen.

Aangezien het Sportplatform haar leden vertegenwoordigt, zal het Sportplatform elke kwartaal inventariseren welke gezamenlijke en overstijgende knelpunten er zijn en deze agenderen in het overleg. Het Sportbedrijf continueert het gebruikersoverleg, zodat ook praktische onderwerpen aan bod komen die voor een specifieke vereniging relevant zijn om te bespreken.

Pamflet Sportplatform Lelystad

Gezonde en energieke inwoners, dat willen we allemaal. Als Sportplatform Lelystad denken we dat we een bijdrage kunnen leveren aan deze mooie ambitie. Het Sportplatform Lelystad bestaat uit een groep van 36 Lelystadse sportaanbieders (verenigingen en commerciële aanbieders) die een intentieverklaring hebben ondertekend waarin zij beloven elkaar te ondersteunen en samen te werken bij de organisatie van de sport in Lelystad. Daarnaast wil het platform een volwaardig gesprekspartner zijn als het gaat over beleid in het belang van sport en bewegen in onze stad.

Om richting te geven aan onze gemeenschappelijke ambitie hebben wij een pamflet samengesteld.Dit pamflet is aangeboden aan alle politieke partijen in Lelystad.

Wethouder Sport Jack Schoone neemt de intentieverklaringen in ontvangst van Herman van Haarlem, vertegenwoordiger namens de binnensport. Achter op de foto Elske Warners (namens de buitensport) en Anil Ghiraw (namens de commerciële sport). Op de foto ontbreekt Roger van der Klugt. Aan hem dankt het platform het vele secretariaatswerk.

Foto: Fotostudio Wierd.

Wethouder Jack Schoone neemt intentieverklaring Sportplatform in ontvangst

Rol verenigingen en andere sportaanbieders essentieel

In 2021 is het Sportplatform opgericht. Het platform bestaat uit 36 sportaanbieders uit de sectoren Sport en Bewegen en gezondheid. Voorzitter Herman van Haarlem overhandigde woensdag 9 juni 2021 de intentieverklaringen aan wethouder Sport Jack Schoone. De heer Van Haarlem gaf hierbij aan dat hij hoopte dat dit het begin zou zijn van een goed gesprek tussen uitvoerders en beleidsmakers, met als doel van Lelystad een sportieve en sociale stad te maken. Wethouder Jack Schoone nam de intentieverklaringen graag in ontvangst en onderstreepte de sociale rol van de verenigingen en andere sportaanbieders. Iets wat in deze Corona tijd extra duidelijk is geworden. Ook de wethouder wil graag het gesprek voeren en benadrukte zijn ambitie om Lelystad niet alleen qua inwoneraantal te laten groeien, maar zeker ook als sportieve hoofdstad van de Flevoland.

© Sportplatform Lelystad 2021