Beste leden van het sportieve hart van Lelystad,

Hierbij stuur ik jullie het jaarverslag van Sportbedrijf Lelystad. Het jaar 2020 heeft zich gekenmerkt door afwisselende perioden van open, deels open en volledig gesloten. Het heeft gevoeld alsof je in een auto zit die wordt bestuurd door iemand die net zijn eerste rijles heeft en moeite heeft met de koppeling.

Onze financiën
De coronacrisis heeft er bij het sportieve hart in het algemeen en bij Sportbedrijf Lelystad in het bijzonder dan ook goed ingehakt. Zo sluit Sportbedrijf Lelystad het jaar 2020 af met een omzetverlies van bijna 1,2 miljoen euro. Door stevige kostenbesparende maatregelen te treffen en door gebruik te kunnen maken van de NOW-regeling en de ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties’, is het verlies beperkt gebleven tot een voorlopig negatief resultaat van € 425.000. Dit resultaat is voorlopig, omdat we nog geen volledige duidelijkheid hebben aangaande steunpakket en compensatieregelingen vanuit de Rijksoverheid. Dit negatieve resultaat brengt onze algemene reserve op een kritisch laag niveau. Mede daarom is een brandbrief verstuurd aan de gemeente Lelystad met een verzoek om financiële ondersteuning. Daarnaast komt er wellicht met terugwerkende kracht in 2021 een regeling van het ministerie van VWS om een deel van het omzetverlies van de zwembaden voor 2020 te compenseren.

Samen
Omdat ook vele sport- en beweegactiviteiten door de coronacrisis stil zijn komen te liggen, is het jaarplan slechts ten dele uitgevoerd. Toch hebben we laten zien wendbaar te zijn en is er gekeken naar de mogelijkheden. Zo is in 2020 – samen met sportverenigingen en maatschappelijke partners – nieuw sportaanbod gecreëerd voor kwetsbare doelgroepen, hebben er vele extra sport- en beweegactiviteiten in de zomervakantie plaatsgevonden, is het Sport- & Vitaliteitsakkoord en Stichting Lelystad Vitaal gelanceerd en is de Nationale Sportweek in Lelystad georganiseerd. Ook is de relatie met de zorg- en onderwijsinstellingen, sportverenigingen en het maatschappelijke middenveld in Lelystad verstevigd.

Onze inwoners
De maatregelen om het virus in te dammen hebben ook een ongekende impact op de vitaliteit van de inwoners van Nederland (en dus ook op de inwoners van Lelystad). Zo is 44% van de Nederlanders minder gaan sporten door de coronamaatregelen. De afname van sportdeelname onder kinderen, jongeren en ouderen is nog schrijnender. Maar liefst 67% van de kinderen en jongeren (5 tot en met 18 jaar) geeft aan minder te zijn gaan sporten door de lockdown. Zo’n 8% van deze groep is zelfs helemaal gestopt met sporten. Daarnaast zijn mensen die al roken meer gaan roken. Ook zijn eenzaamheid, overgewicht en verschillen in gezondheid tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status alleen maar verder toegenomen. De weerbaarheid en vitaliteit van de inwoners van Lelystad zijn ook verder afgenomen. Dit ondanks de inspanningen van al die vrijwilligers van onze sportverenigingen, onze buurtsportcoaches en zoveel andere maatschappelijke organisaties in Lelystad. Dat baart zorgen, zeker in combinatie met de kwetsbare financiële situatie van het Sportbedrijf.

Onze mensen
De lockdown heeft ook gezorgd voor een andere wijze van werken binnen het Sportbedrijf. Door de coronamaatregelen is noodgedwongen, in een sneltreinvaart, een hybride vorm van werken ingevoerd. Er wordt nu deels op kantoor en deels thuis gewerkt en dat heeft voor- en nadelen. Onze medewerkers melden zichzelf minder vaak ziek (het ziekteverzuim is in 2020, ondanks of dankzij corona, gedaald naar onder 5 procent) en lijken een betere balans tussen werk en privé te hebben. Maar er is ook een keerzijde van deze medaille, vooral voor degenen die, naast thuiswerken, ook thuisonderwijs moeten verzorgen, dagelijks als mantelzorger aan de slag zijn of alleen wonen. Hierdoor kunnen zij meer stress (multitasken) en eenzaamheid ervaren. Er is vanuit het Sportbedrijf veel geïnvesteerd om op allerlei manieren in contact te blijven met de medewerkers en het teamgevoel te blijven behouden. Ik ben dan ook trots op de inzet, loyaliteit, flexibiliteit en ‘het niet uit het veld laten slaan’ mentaliteit van onze medewerkers. Als we het doorzettingsvermogen van onze medewerkers konden kapitaliseren en op de balans konden toevoegen aan het eigen vermogen, dan was dat in 2020 zeker verdubbeld.

2021
Ook in 2021 zal het alle hens aan dek zijn om goed invulling te geven aan de geuite zorgen. De binnensportvoorzieningen en het zwembad zijn tenslotte vanaf half december 2020 gesloten en de verwachting is dat de coronamaatregelen pas in de loop van het tweede kwartaal 2021 verlicht zullen worden (ondanks dat recentelijk het zwembad weer open is voor zwemles voor kinderen tot en met 12 laar). Dit zal betekenen dat het jaarplan 2021 slechts ten dele uitgevoerd kan worden en het Sportbedrijf ook in 2021 afstevent op een stevig negatief resultaat.

Gelukkig zijn we in een vergevorderde fase met de gemeente Lelystad voor het verstrekken of waarborgen van een (achtergestelde) lening van minimaal € 750.000 om zo de liquiditeitspositie van het Sportbedrijf op een aanvaardbaar niveau te houden. Ook de (in)formele contacten met onze medewerkers hebben blijvend aandacht, evenals het in beweging houden van de inwoners en het ondersteunen van de sport- en beweegaanbieders van Lelystad. Op alle vlakken wordt er zo goed mogelijk ingespeeld op nieuwe kansen in de markt, om zo onze bijdrage aan een vitale stad verder uit te breiden.

 

Met vriendelijke groet

Maurice Leeser
Sportbedrijf Lelystad